Aegon - Aviva Investors Niskiego Ryzyka (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,01 %
wycena na dzień 15.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.06% -0.03% 31/43
3m 0.07% 0.25% 26/42
6m 0.49% 0.66% 26/42
12m 0.75% 0.71% 21/42
36m 3.14% 3.17% 30/39
YTD -0.05% 0.09% 22/42
max 3.51% 3.75% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_2

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: dłużne polskie papiery skarbowe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% Citigroup PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency
  • polityka inwestycyjna: Całkowita wartość lokat w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe zawiera się w przedziale od 70 do 100 procent wartości aktywów funduszu, przy czym nie mniej niż 25%. wartości aktywów funduszu jest inwestowana w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 3,27 bardzo słaby
odchylenie standardowe 0,13% od 0,07% do 1,14% niska zmienność
Sharpe'a -0,25 od -1,21 do 0,49 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę