Aegon - Open Finance Pieniężny (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.11% 0.26% 39/45
3m -0.46% 0.28% 44/45
6m -0.40% 0.52% 42/44
12m -1.65% 0.63% 41/43
36m 1.12% 6.05% 36/40
YTD 0.04% 0.20% 44/45
max 4.83% 6.49% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: dłużne polskie korporacyjne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIBID 3M, skorygowane o stopę rezerwy obowiązkowej NBP
  • polityka inwestycyjna: Co najmniej 70% wartości aktywów funduszu stanowią krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty. Maksymalny, ważony wartością inwestycji, czas trwania lokat (duration) nie może być dłuższy niż 1 rok. Fundusz nie inwestuje w instrumenty udziałowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 6,29 bardzo słaby
odchylenie standardowe 0,34% od 0,02% do 0,84% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,25 od -0,25 do 3,29 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę