Aegon - Idea Obligacji (PLN) UFK (w likwidacji)
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 16.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.00%
3m 0.00%
6m 0.00%
12m 8.74%
36m -23.87%
YTD 0.00%
max -76.48%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 19.04.2010 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 08.01.2015 r.
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 2,1 mln PLN (06.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: Benchmarkowa obligacja o czasie do wykupu najbliższym 2 lat
 • polityka inwestycyjna: Od 30 do 100% aktywów lokowana będzie w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przede wszystkim przez Skarb Państwa, NBP, jednostki samorządu terytorialnego. Do 70% portfela funduszu stanowić będą mogły inne dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego w tym emitowane przez przedsiębiorstwa.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę