Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Idea Premium (PLN) UFK (w likwidacji)
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 07.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.00%
3m 0.00%
6m 0.00%
12m 0.00%
36m -99.98%
YTD 0.00%
max -100.00%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 31.12.2009 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 08.01.2015 r.
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 0,0 mln PLN (12.2017)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Aktywa są lokowane w emitowane lub wystawiane przez podmioty posiadające wysoką wiarygodność kredytową: krajowe i zagraniczne dłużne papiery wartościowe, wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż jeden rok, waluty, certyfikaty depozytowe. Średni ważony wartością rynkową inwestycji termin do wykupu portfela aktywów funduszu nie powinien przekraczać 360 dni.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę