Aegon - Santander Platinum Dynamiczny (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,11 PLN
+0,25 %
wycena na dzień 17.05.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.97% -1.86% 2/24
3m 0.80% 0.14% 7/24
6m 2.87% 1.94% 7/23
12m 1.08% -2.54% 2/22
36m 12.33% 8.68% 5/14
YTD 7.75% 4.80% 4/23
max 16.43% 9.42% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 60% MSCI All Countries World Index + 20% G0PL + 10% BofA ML Global Government Bond + 10% WIBID 3M
  • polityka inwestycyjna: Od 40% do 70% aktywów funduszu mogą stanowić akcje i inne instrumenty udziałowe oraz jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych. Do 60% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych i gotówkowych. Do 20% lokat stanowią depozyty bankowe. Aktywa funduszu mogą być lokowane zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,37 od -0,00 do 1,47 dobry
odchylenie standardowe 1,78% od 0,61% do 1,96% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,14 od -0,04 do 0,36 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę