Aegon - Santander Platinum Dynamiczny (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,02 %
wycena na dzień 05.12.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.00% -0.16% 2/22
3m 2.49% 1.51% 6/21
6m 7.08% 3.81% 4/21
12m 7.64% 4.55% 2/21
36m 12.47% 9.08% 6/18
YTD 13.46% 8.23% 4/21
max 22.59% 13.00% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 60% MSCI All Countries World Index + 20% G0PL + 10% BofA ML Global Government Bond + 10% WIBID 3M
  • polityka inwestycyjna: Od 40% do 70% aktywów funduszu mogą stanowić akcje i inne instrumenty udziałowe oraz jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych. Do 60% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych i gotówkowych. Do 20% lokat stanowią depozyty bankowe. Aktywa funduszu mogą być lokowane zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,35 od -0,00 do 1,02 dobry
odchylenie standardowe 1,92% od 0,64% do 2,33% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,14 od -0,18 do 0,27 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę