Aegon - Santander Platinum Dynamiczny (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,07 PLN
+0,16 %
wycena na dzień 19.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.32% 1.06% 21/24
3m 1.09% 0.51% 9/24
6m 7.02% 5.20% 5/23
12m 0.42% -0.97% 9/22
36m 13.14% 11.07% 6/15
YTD 8.73% 6.21% 5/23
max 17.49% 10.89% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 60% MSCI All Countries World Index + 20% G0PL + 10% BofA ML Global Government Bond + 10% WIBID 3M
  • polityka inwestycyjna: Od 40% do 70% aktywów funduszu mogą stanowić akcje i inne instrumenty udziałowe oraz jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych. Do 60% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych i gotówkowych. Do 20% lokat stanowią depozyty bankowe. Aktywa funduszu mogą być lokowane zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,17 od -0,00 do 1,29 słaby
odchylenie standardowe 1,86% od 0,64% do 2,01% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,07 od -0,07 do 0,29 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę