Aegon - Santander Platinum Dynamiczny (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,12 PLN
-0,26 %
wycena na dzień 23.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.38% 1.43% 14/21
3m 5.73% 4.46% 5/21
6m 6.62% 3.80% 3/20
12m 12.54% 8.58% 6/20
36m 15.25% 9.92% 6/17
YTD 1.72% 1.35% 3/21
max 26.62% 16.64% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 60% MSCI All Countries World Index + 20% G0PL + 10% BofA ML Global Government Bond + 10% WIBID 3M
  • polityka inwestycyjna: Od 40% do 70% aktywów funduszu mogą stanowić akcje i inne instrumenty udziałowe oraz jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych. Do 60% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych i gotówkowych. Do 20% lokat stanowią depozyty bankowe. Aktywa funduszu mogą być lokowane zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,33 od -0,00 do 1,19 dobry
odchylenie standardowe 1,91% od 1,21% do 2,41% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,13 od -0,23 do 0,20 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę