Aegon - Santander Platinum Dynamiczny (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,27 PLN
+0,61 %
wycena na dzień 11.10.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.34% -0.66% -/-
3m 0.54% -1.06% -/-
6m 1.63% -0.47% -/-
12m 3.75% 1.38% -/-
36m 13.97% 8.79% -/-
YTD 10.78% 6.31% -/-
max 19.70% 10.99% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 60% MSCI All Countries World Index + 20% G0PL + 10% BofA ML Global Government Bond + 10% WIBID 3M
  • polityka inwestycyjna: Od 40% do 70% aktywów funduszu mogą stanowić akcje i inne instrumenty udziałowe oraz jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych. Do 60% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych i gotówkowych. Do 20% lokat stanowią depozyty bankowe. Aktywa funduszu mogą być lokowane zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,46 od -0,00 do 0,80 bardzo dobry
odchylenie standardowe 1,88% od 0,65% do 2,16% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,16 od -0,19 do 0,31 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę