Aegon Strategia Alfa ETF Agresywna (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,02 PLN
-0,18 %
wycena na dzień 22.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.75% 1.80% 39/52
3m 0.31% 3.30% 44/52
6m -3.40% 0.82% 49/52
12m -2.24% 2.88% 48/52
36m 5.87% 0.30% 14/51
YTD 0.27% 1.58% 45/52
max -8.23% 1.57% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 31.07.2014 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 0,2 mln PLN (06.2019)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 50% WIG + 25% Treasury BondSpot Poland Index + 25% WIBID O/N
 • polityka inwestycyjna: Od 0% do 100% środków funduszu stanowią aktywa o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego, należą tu ETF-y oparte na: korporacyjnych instrumentach dłużnych denominowanych w PLN lub walucie obcej, obligacjach rządowych lub agencji rządowych denominowanych w walucie obcej, akcjach spółek polskich oraz zagranicznych, instrumentach finansowych odzwierciedlających ceny surowców oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych specjalizujących się w ww. klasach aktywów. Od 0% do 100% środków stanowią aktywa o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego: ETF-y oparte na instrumentach dłużnych denominowanych w PLN, emitowanych przez rząd polski lub przez niego gwarantowanych, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych specjalizujących się w obligacjach rządu polskiego bądź przez niego gwarantowanych, denominowanych w PLN, instrumenty dłużne emitowane przez rząd polski lub przez niego gwarantowane, denominowane w PLN, środki pieniężne w PLN, w tym depozyty bankowe. Pozycje walutowe (salda netto zobowiązań i należności oraz salda rachunków bankowych) mogą stanowić od 0 do 50% aktywów funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,64 od -0,00 do 1,38 bardzo dobry
odchylenie standardowe 2,09% od 0,87% do 4,38% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,04 od -0,32 do 0,16 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę