Aegon - PKO Akcji Plus (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,79 PLN
+2,14 %
wycena na dzień 12.12.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -6.42% -3.73% 196/209
3m -3.84% -2.87% 123/208
6m -5.70% -4.28% 125/208
12m -4.72% -1.60% 139/201
36m 1.93% -0.66% 46/191
YTD -5.05% -0.92% 161/201
max 11.89% -1.88% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 70% WIG + 20% MSCI World (USD) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w akcje (min. 60%) dopuszczone do obrotu na terytorium RP, państw należących do UE lub państw należących do OECD. Pozostałe aktywa Subfunduszu mogą być inwestowane w instrumenty dłużne, depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,42 od -0,00 do 1,61 bardzo dobry
odchylenie standardowe 3,04% od 2,17% do 5,27% niska zmienność
Sharpe'a 0,06 od -0,22 do 0,26 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę