Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - PKO Akcji Plus (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+2,61 PLN
+4,21 %
wycena na dzień 06.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -15.59% -14.49% 135/206
3m -27.82% -23.59% 176/206
6m -27.74% -22.48% 179/205
12m -30.74% -25.31% 157/201
36m -30.55% -29.67% 108/191
YTD -27.82% -23.59% 176/206
max -16.62% -22.55% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 70% WIG + 20% MSCI World (USD) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w akcje (min. 60%) dopuszczone do obrotu na terytorium RP, państw należących do UE lub państw należących do OECD. Pozostałe aktywa Subfunduszu mogą być inwestowane w instrumenty dłużne, depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,84 słaby
odchylenie standardowe 4,25% od 2,34% do 7,83% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,24 od -0,48 do 0,04 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę