Aegon - JPMorgan US Bond (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,16 USD
-0,09 %
wycena na dzień 06.12.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.17%
3m -0.59%
6m 2.81%
12m 8.88%
36m 9.94%
YTD 8.65%
max 15.64%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia funduszu: 21.03.2014 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: USD
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 3,0 mln PLN (06.2019)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych USA uniwersalne (waluta)
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% Bloomberg Barclays US Aggregate Index (TRG)
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych), zarówno bezpośrednio jak i za pośrednictwem finansowych instrumentów pochodnych, w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez rząd amerykański lub jego agencje, oraz przedsiębiorstwa mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 0,77% - -
Sharpe'a 0,17 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę