Aegon - JPMorgan US Bond (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,10 USD
-0,06 %
wycena na dzień 17.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.45%
3m 3.17%
6m 5.94%
12m 5.80%
36m 5.55%
YTD 5.84%
max 12.65%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia funduszu: 21.03.2014 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: USD
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 1,9 mln PLN (12.2018)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych USA uniwersalne (waluta)
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% Bloomberg Barclays US Aggregate Index (TRG)
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych), zarówno bezpośrednio jak i za pośrednictwem finansowych instrumentów pochodnych, w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez rząd amerykański lub jego agencje, oraz przedsiębiorstwa mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 0,81% - -
Sharpe'a 0,07 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę