Aegon - JPMorgan US Bond (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,45 USD
+0,25 %
wycena na dzień 28.02.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.71%
3m 2.89%
6m 2.44%
12m 10.05%
36m 11.86%
YTD 3.20%
max 19.51%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia funduszu: 21.03.2014 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: USD
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 2,8 mln PLN (12.2019)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych USA uniwersalne (waluta)
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% Bloomberg Barclays US Aggregate Index (TRG)
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych), zarówno bezpośrednio jak i za pośrednictwem finansowych instrumentów pochodnych, w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez rząd amerykański lub jego agencje, oraz przedsiębiorstwa mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 0,82% - -
Sharpe'a 0,19 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę