Aegon - Franklin Strategic Income (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,01 USD
+0,06 %
wycena na dzień 24.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.04%
3m 2.05%
6m 2.11%
12m 7.73%
36m 10.48%
YTD 0.86%
max 11.99%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% Bloomberg Barclays US Aggregate Index
  • polityka inwestycyjna: Strategią inwestycyjną funduszu jest uzyskanie wysokiego poziomu dochodu bieżącego oraz dążenie do długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Fundusz będzie lokował aktywa głównie w amerykańskie i nieamerykańskie papiery dłużne, w tym w papiery dłużne rynków wschodzących. Fundusz może lokować do 100% swoich aktywów w papiery dłużne o niskim ratingu lub papiery wartościowe nieinwestycyjne. Finansowe instrumenty pochodne mogą być stosowane w celach zabezpieczenia i efektywnego zarządzania portfelem, a także podniesienia stopy zwrotu z inwestycji. Fundusz może inwestować do 10% swoich aktywów netto w jednostki UCITS i inne UCI oraz do 10 % swych aktywów ogółem w papiery wartościowe przeterminowane i uczestniczyć w transakcjach mortgage dolar roll. Fundusz może inwestować do 10% aktywów w Chinach kontynentalnych poprzez Bond Connect lub bezpośrednio (również określane jako CIBM direct)

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 0,79% - -
Sharpe'a 0,16 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę