Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Franklin Strategic Income (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,22 USD
+1,49 %
wycena na dzień 09.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -6.30%
3m -8.20%
6m -7.06%
12m -4.64%
36m -0.66%
YTD -7.91%
max 2.25%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% Bloomberg Barclays US Aggregate Index
  • polityka inwestycyjna: Strategią inwestycyjną funduszu jest uzyskanie wysokiego poziomu dochodu bieżącego oraz dążenie do długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Fundusz będzie lokował aktywa głównie w amerykańskie i nieamerykańskie papiery dłużne, w tym w papiery dłużne rynków wschodzących. Fundusz może lokować do 100% swoich aktywów w papiery dłużne o niskim ratingu lub papiery wartościowe nieinwestycyjne. Finansowe instrumenty pochodne mogą być stosowane w celach zabezpieczenia i efektywnego zarządzania portfelem, a także podniesienia stopy zwrotu z inwestycji. Fundusz może inwestować do 10% swoich aktywów netto w jednostki UCITS i inne UCI oraz do 10 % swych aktywów ogółem w papiery wartościowe przeterminowane i uczestniczyć w transakcjach mortgage dolar roll. Fundusz może inwestować do 10% aktywów w Chinach kontynentalnych poprzez Bond Connect lub bezpośrednio (również określane jako CIBM direct)

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,86% - -
Sharpe'a -0,10 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę