Aegon - Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,00 PLN
-0,00 %
wycena na dzień 10.10.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.04% 0.29% 85/91
3m 0.09% 0.65% 87/91
6m 0.30% 1.44% 85/89
12m 0.57% 2.26% 76/83
36m 2.30% 6.20% 64/73
YTD 0.38% 1.75% 79/87
max 5.41% 12.72% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia funduszu: 21.03.2014 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 67,9 mln PLN (06.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIBID 1M Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz jest standardowym funduszem rynku pieniężnego. Elementy portfela są wybierane w oparciu o unijne regulacje dotyczące funduszy rynku pieniężnego. Fundusz inwestuje głównie w obligacje państwowe i bony skarbowe emitowane przez państwo polskie, a także instrumenty krótkoterminowe dostępne na rynku międzybankowym. Fundusz może inwestować w papiery wartościowe i aktywa rynku pieniężnego emitowane lub gwarantowane przez państwa Unii Europejskiej. Średni ważony okres zapadalności Funduszu wynosi nie więcej niż 6 miesięcy, a średni ważony okres trwania nie więcej niż 12 miesięcy. Ponadto, pozostały okres zapadalności poszczególnych papierów wartościowych nie może być dłuższy niż 2 lata lub 397 dni do następnego dnia ustalenia odsetek.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 6,97 bardzo słaby
odchylenie standardowe 0,02% od 0,02% do 0,57% niska zmienność
Sharpe'a -2,30 od -2,30 do 15,05 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę