Aegon - Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,00 PLN
+0,00 %
wycena na dzień 04.12.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.00% 0.02% 60/97
3m 0.16% 0.51% 81/91
6m 0.34% 1.34% 87/91
12m 0.56% 2.39% 75/83
36m 2.28% 6.95% 68/74
YTD 0.50% 1.99% 79/87
max 5.54% 12.99% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia funduszu: 21.03.2014 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 67,9 mln PLN (06.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIBID 1M Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz jest standardowym funduszem rynku pieniężnego. Elementy portfela są wybierane w oparciu o unijne regulacje dotyczące funduszy rynku pieniężnego. Fundusz inwestuje głównie w obligacje państwowe i bony skarbowe emitowane przez państwo polskie, a także instrumenty krótkoterminowe dostępne na rynku międzybankowym. Fundusz może inwestować w papiery wartościowe i aktywa rynku pieniężnego emitowane lub gwarantowane przez państwa Unii Europejskiej. Średni ważony okres zapadalności Funduszu wynosi nie więcej niż 6 miesięcy, a średni ważony okres trwania nie więcej niż 12 miesięcy. Ponadto, pozostały okres zapadalności poszczególnych papierów wartościowych nie może być dłuższy niż 2 lata lub 397 dni do następnego dnia ustalenia odsetek.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 7,68 bardzo słaby
odchylenie standardowe 0,02% od 0,02% do 0,47% niska zmienność
Sharpe'a -2,32 od -2,32 do 14,87 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę