Aegon - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,99 PLN
+0,37 %
wycena na dzień 15.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.16% 0.19% 54/134
3m 0.81% 1.32% 89/134
6m 0.33% 0.20% 75/134
12m -2.93% -2.41% 91/131
36m 1.52% 6.38% 93/125
YTD 1.37% 1.75% 69/134
max 3.06% 6.39% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 70% Citigroup Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms + 30% WIG
  • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu lokowane są głównie w papiery wartościowe, w tym długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu oraz akcje. Całkowita wartość lokat w akcje, przede wszystkim akcje renomowanych polskich spółek (do 40%). Pozostałą część aktywów stanowią obligacje i bony skarbowe. Limity inwestycyjne pozwalają na wypracowanie wysokich zysków w okresie wzrostów na giełdzie przy jednoczesnym zabezpieczeniu wartości inwestycji dzięki dużemu udziałowi papierów dłużnych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,72 słaby
odchylenie standardowe 1,16% od 0,44% do 2,20% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,04 od -0,37 do 0,36 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę