Aegon - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,06 PLN
+0,05 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.08% 0.26% 41/45
3m -0.39% 0.28% 39/45
6m -0.02% 0.52% 32/44
12m 0.22% 0.63% 24/43
36m 8.23% 6.05% 6/40
YTD 0.17% 0.20% 18/45
max 12.52% 8.67% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: dłużne polskie korporacyjne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% Citigroup PLN 6 Month Eurodeposit Local Currency powiększony o 0,6% w skali roku
  • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% aktywów subfunduszu lokowane jest w nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego. Przez nieskarbowe papiery wartościowe rozumie się instrumenty emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (i jego odpowiedniki w innych państwach należących do OECD). Min. 66% aktywów stanowią lokaty emitentów polskich.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,81 od -0,00 do 6,29 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,33% od 0,02% do 0,84% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,27 od -0,25 do 3,29 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę