Aegon - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,01 %
wycena na dzień 20.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.50% 0.19% 5/50
3m 1.50% 1.01% 13/49
6m 0.85% 1.18% 33/49
12m 1.38% 1.52% 25/47
36m 9.02% 6.85% 7/44
YTD 1.50% 0.95% 12/49
max 14.01% 12.29% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: dłużne polskie korporacyjne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% Citigroup PLN 6 Month Eurodeposit Local Currency powiększony o 0,6% w skali roku
  • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% aktywów subfunduszu lokowane jest w nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego. Przez nieskarbowe papiery wartościowe rozumie się instrumenty emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (i jego odpowiedniki w innych państwach należących do OECD). Min. 66% aktywów stanowią lokaty emitentów polskich.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,01 od -0,00 do 7,01 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,32% od 0,02% do 0,87% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,42 od -0,15 do 3,31 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę