Aegon - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,01 PLN
+0,01 %
wycena na dzień 24.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.36% 0.19% -/-
3m 1.12% 0.69% -/-
6m 2.69% 1.70% -/-
12m 2.57% 2.24% -/-
36m 8.66% 6.66% -/-
YTD 2.68% 1.65% -/-
max 15.34% 13.06% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% FTSE PLN 6 Month Eurodeposit Local Currency powiększony o 0,6% w skali roku
  • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% aktywów subfunduszu lokowane jest w nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego. Przez nieskarbowe papiery wartościowe rozumie się instrumenty emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (i jego odpowiedniki w innych państwach należących do OECD). Min. 66% aktywów stanowią lokaty emitentów polskich.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,79 od -0,00 do 6,73 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,30% od 0,03% do 0,86% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,35 od -0,18 do 2,68 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę