Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,06 PLN
-0,04 %
wycena na dzień 09.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.27% 0.21% 38/47
3m 3.30% 2.27% 7/47
6m -1.97% -0.51% 37/47
12m -0.34% 0.89% 33/47
36m 4.24% 4.92% 27/44
YTD -1.87% -0.31% 37/47
max 15.37% 14.32% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% FTSE PLN 6 Month Eurodeposit Local Currency powiększony o 0,6% w skali roku
  • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% aktywów subfunduszu lokowane jest w nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego. Przez nieskarbowe papiery wartościowe rozumie się instrumenty emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (i jego odpowiedniki w innych państwach należących do OECD). Min. 66% aktywów stanowią lokaty emitentów polskich.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 3,11 słaby
odchylenie standardowe 0,91% od 0,10% do 1,47% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,00 od -0,14 do 0,94 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę