Aegon - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,02 PLN
+0,01 %
wycena na dzień 14.11.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.38% 0.24% 6/47
3m 0.94% 0.55% 5/47
6m 1.76% 1.22% 10/47
12m 3.55% 2.71% 8/46
36m 7.75% 6.51% 10/43
YTD 4.10% 2.66% 5/46
max 16.94% 14.19% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% FTSE PLN 6 Month Eurodeposit Local Currency powiększony o 0,6% w skali roku
  • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% aktywów subfunduszu lokowane jest w nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego. Przez nieskarbowe papiery wartościowe rozumie się instrumenty emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (i jego odpowiedniki w innych państwach należących do OECD). Min. 66% aktywów stanowią lokaty emitentów polskich.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,59 od -0,00 do 4,57 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,27% od 0,03% do 0,81% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,30 od -0,12 do 2,42 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę