Aegon - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,04 PLN
+0,03 %
wycena na dzień 23.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.37% 0.41% 23/47
3m 1.01% 0.91% 11/47
6m 1.78% 1.47% 8/47
12m 4.55% 3.05% 6/46
36m 8.16% 7.11% 11/43
YTD 0.26% 0.31% 21/47
max 17.87% 15.02% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% FTSE PLN 6 Month Eurodeposit Local Currency powiększony o 0,6% w skali roku
  • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% aktywów subfunduszu lokowane jest w nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego. Przez nieskarbowe papiery wartościowe rozumie się instrumenty emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (i jego odpowiedniki w innych państwach należących do OECD). Min. 66% aktywów stanowią lokaty emitentów polskich.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,75 od -0,00 do 4,68 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,26% od 0,03% do 0,83% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,39 od -0,06 do 2,18 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę