Aegon - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,20 PLN
-0,01 %
wycena na dzień 23.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.39% 0.41% 18/47
3m 0.89% 0.91% 17/47
6m 1.59% 1.47% 19/47
12m 4.38% 3.05% 12/46
36m 8.71% 7.11% 5/43
YTD 0.31% 0.31% 16/47
max 18.10% 15.02% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIBID 3M + 100 punktów bazowych
  • polityka inwestycyjna: Subfundusz dłużny lokujący co najmniej 80% aktywów w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walucie polskiej. Do 10% może być inwestowane w obligacje zamienne na akcje, oraz do 20% w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,67 od -0,00 do 4,68 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,34% od 0,03% do 0,83% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,31 od -0,06 do 2,18 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę