Aegon - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,38 PLN
+0,03 %
wycena na dzień 17.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.57% 0.15% 4/50
3m 1.25% 0.68% 3/50
6m 2.77% 1.64% 3/48
12m 2.21% 2.15% 21/46
36m 8.01% 6.56% 10/45
YTD 2.64% 1.58% 1/48
max 15.49% 12.98% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIBID 3M + 100 punktów bazowych
  • polityka inwestycyjna: Subfundusz dłużny lokujący co najmniej 80% aktywów w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walucie polskiej. Do 10% może być inwestowane w obligacje zamienne na akcje, oraz do 20% w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,44 od -0,00 do 6,73 dobry
odchylenie standardowe 0,36% od 0,03% do 0,86% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,24 od -0,18 do 2,68 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę