Aegon - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,58 PLN
+0,04 %
wycena na dzień 22.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.21% 0.20% 20/49
3m 1.36% 0.66% 5/49
6m 2.36% 1.33% 1/48
12m 2.68% 2.55% 12/46
36m 7.69% 6.25% 5/44
YTD 3.53% 2.12% 3/47
max 16.49% 13.59% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIBID 3M + 100 punktów bazowych
  • polityka inwestycyjna: Subfundusz dłużny lokujący co najmniej 80% aktywów w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walucie polskiej. Do 10% może być inwestowane w obligacje zamienne na akcje, oraz do 20% w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,72 od -0,00 do 4,70 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,38% od 0,03% do 0,83% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,29 od -0,13 do 2,33 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę