Aegon - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,38 PLN
+0,03 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.39% 0.26% 8/45
3m -0.32% 0.28% 35/45
6m -0.33% 0.52% 38/44
12m -0.31% 0.63% 33/43
36m 7.26% 6.05% 11/40
YTD 0.31% 0.20% 9/45
max 12.87% 8.67% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: dłużne polskie korporacyjne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIBID 3M + 100 punktów bazowych
  • polityka inwestycyjna: Subfundusz dłużny lokujący co najmniej 80% aktywów w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walucie polskiej. Do 10% może być inwestowane w obligacje zamienne na akcje, oraz do 20% w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,39 od -0,00 do 6,29 słaby
odchylenie standardowe 0,36% od 0,02% do 0,84% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,17 od -0,25 do 3,29 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę