Aegon - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,04 PLN
-0,00 %
wycena na dzień 14.11.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.21% 0.24% 23/47
3m 0.59% 0.55% 15/47
6m 1.96% 1.22% 3/47
12m 3.44% 2.71% 13/46
36m 8.11% 6.51% 5/43
YTD 4.10% 2.66% 10/46
max 17.13% 14.19% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIBID 3M + 100 punktów bazowych
  • polityka inwestycyjna: Subfundusz dłużny lokujący co najmniej 80% aktywów w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walucie polskiej. Do 10% może być inwestowane w obligacje zamienne na akcje, oraz do 20% w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,58 od -0,00 do 4,57 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,36% od 0,03% do 0,81% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,25 od -0,12 do 2,42 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę