Aegon - Skarbiec Dłużny Uniwersalny (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,03 PLN
+0,08 %
wycena na dzień 13.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.16% 0.50% 1/61
3m 1.33% 0.63% 4/60
6m 2.58% 1.35% 4/59
12m 2.95% 1.93% 9/56
36m 7.55% 5.94% 10/49
YTD 2.58% 0.99% 1/59
max 16.71% 14.38% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 90% FTSE Poland Government Bond Index + 10% WIBID 3M, pomniejszone o koszty stałe funduszu
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu dłuższym niż rok (min. 55%). Pozostałe kategorie lokat funduszu to: instrumenty rynku pieniężnego i krótkoterminowe papiery dłużne (0%-45%), depozyty bankowe (max. 30%) oraz jednostki uczestnictwa dłużnych funduszy inwestycyjnych (max. 25%). Aktywa mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez każde z państw członkowskich UE oraz przez Stany Zjednoczone.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,40 od -0,00 do 3,04 dobry
odchylenie standardowe 0,46% od 0,00% do 0,78% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,15 od -45,96 do 0,49 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę