Aegon - Aviva Investors Obligacji (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,04 PLN
-0,02 %
wycena na dzień 15.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.26% -0.20% 59/113
3m 0.23% 0.75% 95/109
6m 1.47% 2.07% 87/107
12m 1.73% 1.80% 61/106
36m 4.06% 5.28% 76/103
YTD -0.10% 0.29% 96/111
max 13.26% 16.71% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 80% Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local + 20% Citigroup PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency
  • polityka inwestycyjna: Subfundusz lokuje aktywa głównie w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w mniejszym stopniu przez państwo członkowskie, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska. Całkowita wartość lokat subfunduszu w dłużne papiery wartościowe jest nie niższa niż 70 proc. wartości aktywów subfunduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,79 słaby
odchylenie standardowe 0,44% od 0,18% do 1,16% niska zmienność
Sharpe'a -0,02 od -0,79 do 0,37 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę