Aegon - Aviva Investors Obligacji (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,18 PLN
-0,08 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.35% 0.59% -/-
3m 1.30% 1.46% -/-
6m 1.52% 1.48% -/-
12m 2.43% 2.20% -/-
36m 4.95% 5.10% -/-
YTD 0.02% 0.17% -/-
max 13.40% 14.75% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: dłużne polskie papiery skarbowe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 80% Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local + 20% Citigroup PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency
  • polityka inwestycyjna: Subfundusz lokuje aktywa głównie w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w mniejszym stopniu przez państwo członkowskie, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska. Całkowita wartość lokat subfunduszu w dłużne papiery wartościowe jest nie niższa niż 70 proc. wartości aktywów subfunduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,20 od -0,00 do 1,85 słaby
odchylenie standardowe 0,45% od 0,06% do 1,15% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,08 od -1,13 do 0,38 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę