Aegon - Aviva Investors Obligacji (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,11 PLN
-0,05 %
wycena na dzień 17.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.21% 1.29% 69/110
3m 1.36% 1.37% 60/109
6m 1.60% 2.13% 76/106
12m 2.85% 3.43% 82/103
36m 6.75% 7.35% 64/100
YTD 1.26% 1.66% 73/107
max 14.81% 18.30% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 80% FTSE Poland Government Bond Index All Maturities Local + 20% FTSE PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency
  • polityka inwestycyjna: Subfundusz lokuje aktywa głównie w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w mniejszym stopniu przez państwo członkowskie, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska. Całkowita wartość lokat subfunduszu w dłużne papiery wartościowe jest nie niższa niż 70 proc. wartości aktywów subfunduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 3,00 słaby
odchylenie standardowe 0,46% od 0,18% do 1,14% niska zmienność
Sharpe'a 0,05 od -0,76 do 0,42 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę