Aegon - Aviva Investors Obligacji (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,01 PLN
+0,00 %
wycena na dzień 23.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.73% -0.16% 101/107
3m -1.04% -0.27% 100/106
6m -0.58% 0.71% 98/105
12m 1.39% 3.24% 90/104
36m 6.99% 9.92% 78/100
YTD -0.70% -0.18% 99/107
max 14.82% 20.24% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 80% FTSE Poland Government Bond Index All Maturities Local + 20% FTSE PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency
  • polityka inwestycyjna: Subfundusz lokuje aktywa głównie w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w mniejszym stopniu przez państwo członkowskie, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska. Całkowita wartość lokat subfunduszu w dłużne papiery wartościowe jest nie niższa niż 70 proc. wartości aktywów subfunduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,26 bardzo słaby
odchylenie standardowe 0,39% od 0,17% do 0,97% niska zmienność
Sharpe'a 0,24 od -0,78 do 0,64 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę