Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Aviva Investors Obligacji (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,31 PLN
+0,12 %
wycena na dzień 02.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.95% -0.09% 102/107
3m 1.18% 2.90% 98/107
6m 2.96% 3.52% 71/107
12m 3.81% 5.21% 87/105
36m 9.17% 11.15% 81/100
YTD 3.05% 3.57% 72/107
max 19.15% 24.77% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 80% FTSE Poland Government Bond Index All Maturities Local + 20% FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency
  • polityka inwestycyjna: Subfundusz lokuje aktywa głównie w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w mniejszym stopniu przez państwo członkowskie, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska. Całkowita wartość lokat subfunduszu w dłużne papiery wartościowe jest nie niższa niż 70 proc. wartości aktywów subfunduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,71 słaby
odchylenie standardowe 0,52% - -
Sharpe'a 0,26 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę