Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Aviva Investors Obligacji (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,43 PLN
+0,17 %
wycena na dzień 08.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.22% -0.93% 37/107
3m 2.19% 0.76% 20/107
6m 1.40% 0.44% 38/105
12m 4.15% 4.10% 48/104
36m 8.81% 9.36% 62/100
YTD 1.99% 0.84% 31/107
max 17.93% 21.48% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 80% FTSE Poland Government Bond Index All Maturities Local + 20% FTSE PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency
  • polityka inwestycyjna: Subfundusz lokuje aktywa głównie w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w mniejszym stopniu przez państwo członkowskie, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska. Całkowita wartość lokat subfunduszu w dłużne papiery wartościowe jest nie niższa niż 70 proc. wartości aktywów subfunduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,83 słaby
odchylenie standardowe 0,43% od 0,18% do 1,17% niska zmienność
Sharpe'a 0,25 od -0,69 do 0,68 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę