Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,20 PLN
+1,34 %
wycena na dzień 27.03.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -9.85% -7.82% 46/63
3m -8.39% -7.21% 45/63
6m -7.63% -6.53% 42/60
12m -5.12% -6.62% 21/58
36m -2.66% -6.01% 13/46
YTD -8.56% -7.57% 45/63
max 11.84% 6.66% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje min. 70% aktywów w denominowane w różnych walutach, zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, emitowane przez rządy państw, agendy oraz spółki na całym świecie. Do 10% aktywów fundusz może inwestować w akcje. Fundusz może inwestować bez ograniczeń w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS) i papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką (MBS), niezależnie od tego, czy posiadają rating na poziomie inwestycyjnym. Papiery te mogą obejmować krótkoterminowe papiery dłużne zabezpieczone aktywami, obligacje CDO, obligacje zabezpieczone kredytami hipotecznymi, papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką komercyjną, papiery dłużne powiązane ze zdarzeniami kredytowymi, hipoteczne papiery wartościowe emitowane przez instytucje pośredniczące, papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką mieszkaniową oraz syntetyczne obligacje CDO.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,61 od -0,00 do 0,85 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,49% od 0,21% do 2,68% niska zmienność
Sharpe'a 0,16 od -0,22 do 0,60 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę