Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - JPMorgan Global Corporate Bond Fund (EUR Hedged) UFK
kurs EUR
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 EUR
0,00 %
wycena na dzień 03.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.61%
3m 7.89%
6m 2.31%
12m 3.84%
36m 6.51%
YTD 2.71%
max 20.88%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (TRG)
  • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest osiąganie stopy zwrotu powyżej zwrotu ze światowych rynków obligacji przedsiębiorstw. Fundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych), bezpośrednio albo za pośrednictwem finansowych instrumentów pochodnych w korporacyjne dłużne papiery wartościowe. Emitenci tych papierów wartościowych mogą mieć siedzibę w dowolnym kraju, w tym na rynkach wschodzących. Fundusz może inwestować maksymalnie 5% swoich aktywów w warunkowe zamienne papiery wartościowe. Instrumenty pochodne mogą być stosowane w celach zabezpieczenia i efektywnego zarządzania portfelem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,60% - -
Sharpe'a 0,14 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę