Aegon - JPMorgan Global Corporate Bond Fund (EUR Hedged) UFK
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,04 EUR
+0,32 %
wycena na dzień 18.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.45%
3m 3.11%
6m 5.88%
12m 3.79%
36m 2.44%
YTD 6.15%
max 14.86%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (TRG)
  • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest osiąganie stopy zwrotu powyżej zwrotu ze światowych rynków obligacji przedsiębiorstw. Fundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych), bezpośrednio albo za pośrednictwem finansowych instrumentów pochodnych w korporacyjne dłużne papiery wartościowe. Emitenci tych papierów wartościowych mogą mieć siedzibę w dowolnym kraju, w tym na rynkach wschodzących. Fundusz może inwestować maksymalnie 5% swoich aktywów w warunkowe zamienne papiery wartościowe. Instrumenty pochodne mogą być stosowane w celach zabezpieczenia i efektywnego zarządzania portfelem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 0,94% - -
Sharpe'a 0,12 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę