Aegon - Open Finance Aktywnej Alokacji (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,23 PLN
+0,27 %
wycena na dzień 15.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.16% 0.52% 9/63
3m 3.70% 1.86% 8/63
6m 0.05% -0.95% 24/63
12m -11.30% -7.17% 47/63
36m -10.58% 2.61% 58/60
YTD 6.66% 3.36% 7/63
max -18.66% -0.68% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie aktywnej alokacji
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: stała stopa odniesienia równa 0%
  • polityka inwestycyjna: Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat posiadanych w portfelu oraz dużą zmiennością ich rodzajów. Każda z wymienionych kategorii lokat może stanowić od 0% do 100% aktywów funduszu: akcje, warranty, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje, tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne i depozyty bankowe

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,43 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 1,92% od 0,86% do 6,78% niska zmienność
Sharpe'a -0,21 od -0,21 do 0,26 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę