Aegon - Open Finance Aktywnej Alokacji (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,20 PLN
-0,24 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.43% 0.46% 4/65
3m 0.56% -0.20% 19/65
6m -5.98% -4.16% 40/65
12m -14.37% -10.65% 46/65
36m -10.26% 3.98% 60/62
YTD 3.67% 1.85% 2/65
max -20.94% -2.14% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie aktywnej alokacji
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: stała stopa odniesienia równa 0%
  • polityka inwestycyjna: Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat posiadanych w portfelu oraz dużą zmiennością ich rodzajów. Każda z wymienionych kategorii lokat może stanowić od 0% do 100% aktywów funduszu: akcje, warranty, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje, tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne i depozyty bankowe

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,82 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 1,67% od 0,91% do 7,63% niska zmienność
Sharpe'a -0,33 od -0,33 do 0,17 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę