Aegon - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,79 PLN
+1,29 %
wycena na dzień 15.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.31% 3.72% 41/75
3m 6.31% 6.79% 49/73
6m 1.75% 0.25% 21/71
12m -12.14% -10.52% 43/67
36m 10.27% 9.35% 24/64
YTD 9.73% 9.90% 40/73
max 32.03% 29.59% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich małych i średnich spółek
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 70% mWIG40 + 20% sWIG80 + 10% Citibank Polish Bond Government Index (1-3)
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane przez małe i średnie spółki wchodzące w skład indeksów mWIG40 i sWIG80. Od 70% do 100% wartości aktywów funduszu stanowią akcje, warranty, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje oraz tytuły uczestnictwa akcyjnych funduszy inwestycyjnych. Do 30% aktywów fundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne i depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,04 od -0,00 do 2,11 słaby
odchylenie standardowe 3,22% od 2,81% do 4,60% niska zmienność
Sharpe'a 0,05 od -0,14 do 0,27 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę