Aegon - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,18 PLN
-0,13 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.57% 2.15% 56/73
3m -2.33% -2.47% 23/72
6m -8.02% -9.65% 24/70
12m -18.14% -18.58% 30/68
36m 6.79% 6.65% 28/64
YTD 4.06% 4.16% 32/73
max 25.20% 22.83% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich małych i średnich spółek
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 70% mWIG40 + 20% sWIG80 + 10% Citibank Polish Bond Government Index (1-3)
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane przez małe i średnie spółki wchodzące w skład indeksów mWIG40 i sWIG80. Od 70% do 100% wartości aktywów funduszu stanowią akcje, warranty, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje oraz tytuły uczestnictwa akcyjnych funduszy inwestycyjnych. Do 30% aktywów fundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne i depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,13 od -0,00 do 1,98 dobry
odchylenie standardowe 3,23% od 2,99% do 4,55% niska zmienność
Sharpe'a -0,04 od -0,23 do 0,14 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę