Aegon - Open Finance Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,13 PLN
-0,13 %
wycena na dzień 20.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.30% 0.64% 82/135
3m 0.70% 1.90% 112/134
6m -4.62% 0.47% 132/134
12m -11.33% -1.68% 129/131
36m -10.06% 6.30% 123/125
YTD 0.43% 2.20% 128/134
max -7.20% 9.96% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 25% WIG + 75% Citigroup Poland Government Index (1-3)
  • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje do 50% wartości aktywów w akcje, warranty, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje oraz tytuły uczestnictwa akcyjnych funduszy inwestycyjnych. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,72 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 1,05% od 0,44% do 2,20% niska zmienność
Sharpe'a -0,37 od -0,37 do 0,36 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę