Aegon - Open Finance Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,11 PLN
-0,11 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.05% 0.59% 4/134
3m -0.56% 0.63% 100/134
6m -6.71% -1.33% 121/131
12m -11.71% -4.29% 123/131
36m -7.97% 7.85% 122/124
YTD 0.78% 1.01% 89/134
max -6.88% 8.67% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 25% WIG + 75% Citigroup Poland Government Index (1-3)
  • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje do 50% wartości aktywów w akcje, warranty, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje oraz tytuły uczestnictwa akcyjnych funduszy inwestycyjnych. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,13 bardzo słaby
odchylenie standardowe 1,05% od 0,46% do 2,22% niska zmienność
Sharpe'a -0,38 od -0,38 do 0,28 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę