Aegon - Open Finance Akcji (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,04 PLN
+0,04 %
wycena na dzień 20.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.25% 2.10% 89/213
3m 3.65% 4.33% 140/211
6m -0.81% 0.28% 135/210
12m -6.85% -6.19% 152/207
36m 7.10% 12.41% 137/191
YTD 5.70% 6.07% 101/211
max 2.49% 15.77% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 90% WIG + 10% Citigroup Poland Government Index (1-3)
  • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% wartości aktywów funduszu stanowią akcje, warranty, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje oraz tytuły uczestnictwa akcyjnych funduszy inwestycyjnych. Do 30% aktywów fundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne i depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,82 słaby
odchylenie standardowe 3,35% od 2,27% do 5,23% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,06 od -0,16 do 0,28 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę