Aegon - Noble Stabilnego Wzrostu Plus (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,08 PLN
+0,77 %
wycena na dzień 15.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.56% 0.19% 18/134
3m 1.42% 1.32% 53/134
6m -4.12% 0.20% 120/134
12m -11.31% -2.41% 124/131
36m -1.73% 6.38% 112/125
YTD 1.02% 1.75% 91/134
max 14.89% 12.16% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 25% WIG + 75% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Do 50% wartości aktywów funduszu stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne. Od 40% do 100% aktywów będzie inwestowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Inwestycje w inne kategorie lokat niż wyżej wymienione, nie mogą przekroczyć 10% aktywów funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,72 bardzo słaby
odchylenie standardowe 1,33% od 0,44% do 2,20% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,11 od -0,37 do 0,36 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę