Aegon Alfa Kapitałowy 8 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 12.02.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.72% 0.62% 54/143
3m 0.80% 1.24% 73/143
6m 0.96% 2.42% 94/138
12m 1.86% 2.71% 58/134
36m 6.32% 3.80% 38/126
YTD 0.72% 1.15% 75/143
max 26.20% 17.64% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 25.09.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 20,7 mln PLN (06.2019)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane fundusze inwestycyjne z uwzględnieniem następujących zasad: polskie fundusze akcyjne mogą stanowić 0%-50% aktywów, natomiast fundusze akcyjne denominowane w walucie obcej 0%-40%; fundusze polskich instrumentów dłużnych mogą stanowić 30%-95%, natomiast fundusze instrumentów dłużnych denominowane w walutach 0%-45%. Inne fundusze mogą stanowić odpowiednio 0%-30% dla funduszy denominowanych w złotych oraz 0%-40% w przypadku funduszy denominowanych w walutach obcych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,56 od -0,00 do 1,45 dobry
odchylenie standardowe 0,81% od 0,34% do 1,74% niska zmienność
Sharpe'a 0,07 od -0,52 do 0,50 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę