Aegon - Allianz Aktywnej Alokacji (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,82 PLN
+0,84 %
wycena na dzień 15.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.91% 0.52% 14/63
3m 2.32% 1.86% 19/63
6m -1.79% -0.95% 41/63
12m -6.05% -7.17% 35/63
36m -4.32% 2.61% 44/60
YTD 4.80% 3.36% 11/63
max -18.50% 8.20% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie aktywnej alokacji
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIBID 12M
  • polityka inwestycyjna: Od 0 do 80% aktywów subfunduszu inwestowana jest w papiery udziałowe przeważnie największych, charakteryzujących się dużą płynnością spółek. Ponadto aktywa subfunduszu inwestowane są także w dłużne papiery wartościowe, emitowane lub gwarantowane głównie przez Skarb Państwa lub NBP. Polityka inwestycyjna subfunduszu charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat oraz dużą zmiennością rodzaju lokat posiadanych w portfelu

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,43 bardzo słaby
odchylenie standardowe 1,98% od 0,86% do 6,78% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,10 od -0,21 do 0,26 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę