Aegon - Templeton Global Income Fund (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,01 EUR
-0,04 %
wycena na dzień 15.11.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.79%
3m 7.97%
6m 3.06%
12m 1.69%
36m 6.06%
YTD 9.18%
max 62.14%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne zrównoważone (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 50% MSCI All Country World Index + 50% Bloomberg Barclays Multiverse Index
  • polityka inwestycyjna: Fundusz będzie szukał dochodu inwestując w portfel dłużnych papierów wartościowych o stałym ratingu i dłużnych obligacji rządowych, związanych z rządem lub należących do korporacyjnych emitentów z całego świata, jak również akcje, które oferują atrakcyjne stopy dywidendy. Fundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe emitentów globalnych, łącznie z papierami wartościowymi przeterminowanymi, pożyczkami bankowymi i kredytami o zmiennym ratingu. Fundusz może nabywać finansowe instrumenty pochodne, które mogą obejmować między innymi pozabilansowe transakcje kredytowe, swapy na stopę zwrotu ogółem, kontrakty terminowe forwards i futures oraz opcje na takie kontrakty, w tym na obligacje rządowe emitowane na rynkach regulowanych lub poza nimi. Fundusz może lokować do 10% swoich aktywów netto w jednostki UCITS i innych UCI.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,99% - -
Sharpe'a 0,08 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę