Aegon - PKO Papierów Dłużnych Plus (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,06 PLN
-0,03 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.30% 0.44% 61/89
3m 0.88% 1.02% 43/89
6m 1.17% 1.08% 41/86
12m 2.08% 1.23% 27/86
36m 5.89% 5.44% 39/77
YTD 0.14% 0.18% 48/89
max 35.24% 30.83% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: dłużne polskie uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% Merrill Lynch G0PL Polish Governments
  • polityka inwestycyjna: Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w instrumenty dłużne (min. 66%) dopuszczone do obrotu na terytorium RP, państw należących do UE lub państw należących do OECD. Pozostałe aktywa Subfunduszu mogą być inwestowane w depozyty bankowe i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,21 od -0,00 do 2,65 dobry
odchylenie standardowe 0,33% od 0,00% do 1,16% niska zmienność
Sharpe'a 0,14 od -45,73 do 1,78 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę