Aegon - PKO Papierów Dłużnych Plus (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,02 PLN
-0,01 %
wycena na dzień 20.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.00% -0.05% 20/58
3m 0.40% 0.49% 29/58
6m 1.11% 1.13% 31/57
12m 1.28% 1.21% 26/55
36m 5.34% 5.27% 33/48
YTD 0.24% 0.39% 30/58
max 35.37% 30.37% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: dłużne polskie uniwersalne długoterminowe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% Merrill Lynch G0PL Polish Governments
  • polityka inwestycyjna: Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w instrumenty dłużne (min. 66%) dopuszczone do obrotu na terytorium RP, państw należących do UE lub państw należących do OECD. Pozostałe aktywa Subfunduszu mogą być inwestowane w depozyty bankowe i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,23 od -0,00 do 3,30 słaby
odchylenie standardowe 0,33% od 0,00% do 0,54% niska zmienność
Sharpe'a 0,12 od -52,13 do 0,50 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę