Aegon - PKO Papierów Dłużnych Plus (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,08 PLN
+0,05 %
wycena na dzień 14.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.23% 0.51% 44/61
3m 0.30% 0.63% 48/60
6m 0.83% 1.28% 45/59
12m 1.67% 1.91% 32/56
36m 6.04% 5.95% 32/49
YTD 0.55% 1.00% 43/59
max 35.79% 31.16% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% Merrill Lynch G0PL Polish Governments
  • polityka inwestycyjna: Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w instrumenty dłużne (min. 66%) dopuszczone do obrotu na terytorium RP, państw należących do UE lub państw należących do OECD. Pozostałe aktywa Subfunduszu mogą być inwestowane w depozyty bankowe i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,04 od -0,00 do 3,04 bardzo słaby
odchylenie standardowe 0,33% od 0,00% do 0,78% niska zmienność
Sharpe'a 0,11 od -45,96 do 0,49 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę