Aegon - PKO Papierów Dłużnych Plus (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 20.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.12% -0.19% 25/61
3m -0.14% -0.12% 32/61
6m 0.55% 0.72% 37/59
12m 1.35% 2.07% 41/56
36m 7.06% 7.05% 28/51
YTD -0.10% -0.14% 25/62
max 36.93% 32.73% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% Merrill Lynch G0PL Polish Governments
  • polityka inwestycyjna: Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w instrumenty dłużne (min. 66%) dopuszczone do obrotu na terytorium RP, państw należących do UE lub państw należących do OECD. Pozostałe aktywa Subfunduszu mogą być inwestowane w depozyty bankowe i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,03 od -0,00 do 2,83 słaby
odchylenie standardowe 0,27% od 0,00% do 0,80% niska zmienność
Sharpe'a 0,29 od -52,30 do 0,74 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę