Aegon - PKO Papierów Dłużnych Plus (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,03 PLN
-0,02 %
wycena na dzień 12.12.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.13% 0.27% 42/62
3m 0.55% 0.58% 31/60
6m 1.02% 1.39% 38/59
12m 1.98% 2.85% 41/57
36m 7.54% 7.59% 27/51
YTD 1.58% 2.42% 42/57
max 37.19% 33.02% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% Merrill Lynch G0PL Polish Governments
  • polityka inwestycyjna: Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w instrumenty dłużne (min. 66%) dopuszczone do obrotu na terytorium RP, państw należących do UE lub państw należących do OECD. Pozostałe aktywa Subfunduszu mogą być inwestowane w depozyty bankowe i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,00 od -0,00 do 2,81 słaby
odchylenie standardowe 0,26% od 0,00% do 0,79% niska zmienność
Sharpe'a 0,33 od -45,94 do 0,79 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę