Aegon - PKO Papierów Dłużnych Plus (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,44 PLN
-0,25 %
wycena na dzień 19.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.72% 0.82% 37/60
3m 1.19% 1.76% 39/59
6m 1.27% 1.83% 40/57
12m 2.47% 3.03% 34/55
36m 5.99% 6.26% 32/51
YTD 1.53% 2.28% 43/57
max 37.12% 32.83% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% Merrill Lynch G0PL Polish Governments
  • polityka inwestycyjna: Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w instrumenty dłużne (min. 66%) dopuszczone do obrotu na terytorium RP, państw należących do UE lub państw należących do OECD. Pozostałe aktywa Subfunduszu mogą być inwestowane w depozyty bankowe i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,01 od -0,00 do 2,95 słaby
odchylenie standardowe 0,33% od 0,00% do 0,79% niska zmienność
Sharpe'a 0,15 od -46,00 do 0,53 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę