Aegon - PKO Papierów Dłużnych Plus (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,07 PLN
+0,04 %
wycena na dzień 17.10.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.42% 0.43% 30/60
3m 0.71% 0.87% 38/60
6m 1.26% 1.79% 40/58
12m 2.33% 2.96% 32/57
36m 6.60% 6.61% 31/51
YTD 1.58% 2.37% 43/57
max 37.18% 32.95% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% Merrill Lynch G0PL Polish Governments
  • polityka inwestycyjna: Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w instrumenty dłużne (min. 66%) dopuszczone do obrotu na terytorium RP, państw należących do UE lub państw należących do OECD. Pozostałe aktywa Subfunduszu mogą być inwestowane w depozyty bankowe i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,91 słaby
odchylenie standardowe 0,31% od 0,00% do 0,80% niska zmienność
Sharpe'a 0,15 od -45,98 do 0,54 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę