Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Investor Top 25 Małych Spółek (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+2,47 PLN
+0,80 %
wycena na dzień 02.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 10.83% 6.77% 10/60
3m 27.57% 32.70% 32/60
6m 6.48% 5.38% 28/60
12m 7.84% 6.11% 25/59
36m 3.88% -11.27% 2/53
YTD 6.43% 5.30% 28/60
max 50.19% 24.36% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich małych i średnich spółek
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 80% Investor MS + 20% WIBID 6M
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów w akcje, głównie akcje małych i średnich spółek o wartości rynkowej niższej niż trzy miliardy euro oraz w inne instrumenty oparte o te akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Pozostała część aktywów funduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,47 od -0,00 do 2,35 bardzo dobry
odchylenie standardowe 4,32% - -
Sharpe'a 0,01 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę