Aegon - Idea Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK (w likwidacji)
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 23.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.00% 0.93% -/-
3m 0.00% 1.64% -/-
6m 0.00% 0.62% -/-
12m 8.14% 2.64% -/-
36m -27.16% 5.24% -/-
YTD 0.00% 0.73% -/-
max -88.89% 26.63% -/-

Oceny Analiz Online

Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 31.12.2009 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 0,5 mln PLN (06.2019)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 30% WIG + 70% benchmarkowa obligacja o czasie do wykupu najbliższym 2 lat
 • polityka inwestycyjna: Przedmiotem lokat są akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym państwa należącego do OECD, dłużne papiery wartościowe lub wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok. Fundusz będzie inwestował w instrumenty udziałowe średnio 30% nie więcej jednak niż 40% aktywów, natomiast minimum 55% aktywów będzie lokowane w długoterminowe instrumenty dłużne. Do 40% aktywów funduszu będzie lokowanych za granicą: w Europie, obu Amerykach oraz Azji.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę