Aegon - Franklin High Yield Fund (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,02 USD
+0,10 %
wycena na dzień 16.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.16%
3m 2.81%
6m 4.03%
12m 9.58%
36m 12.70%
YTD 0.60%
max 63.87%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych globalnych High Yield (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% Credit Suisse High Yield Index
  • polityka inwestycyjna: Funduszy dąży do uzyskiwania bieżącego dochodu oraz do wzrostu wartości inwestycji w średnim i długim terminie. Aby cel ten osiągnąć, fundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu emitowane przez spółki przede wszystkie z siedzibą w USA. W mniejszym zakresie, fundusz może inwestować w inne rodzaje papierów wartościowych (w tym kapitałowe, obligacyjne i rządowe) oraz do 10% aktywów w papiery emitentów niezdolnych do terminowej obsługi swych zobowiązań. Instrumenty pochodne mogą być użyte w celach zabezpieczających i inwestycyjnych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,33% - -
Sharpe'a 0,16 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę