Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon Gwarantowany (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,00 PLN
+0,00 %
wycena na dzień 08.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.02% 0.04% 4/7
3m 0.06% 0.11% 5/7
6m 0.12% 0.24% 4/7
12m 0.25% 0.65% 7/7
36m 0.75% 2.13% 6/7
YTD 0.13% 0.25% 4/7
max 93.91% 119.09% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 25.05.2000 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 95,9 mln PLN (12.2019)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie z ochroną kapitału gwarantowane
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz Gwarantowany jest funduszem gwarantującym określoną minimalną stopę przyrostu wartości jednostki w bieżącym kwartale oraz roku. Z punktu widzenia ubezpieczonego lokata środków w ten fundusz jest zbliżona do terminowej lokaty bankowej. Aktywa funduszu mogą być inwestowane w następujące kategorie lokat: papiery dłużne wyemitowane przez Skarb Państwa lub NBP (do 100%), korporacyjne instrumenty dłużne, w tym m.in. bankowe certyfikaty depozytowe, bankowe lokaty terminowe, weksle i listy zastawne (do 40%), jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (do 10%). W celu zabezpieczenia aktywów przez ryzykiem zmiany stopy procentowej fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 6,65 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 0,00% od 0,00% do 0,07% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a -79,20 od -79,20 do 0,53 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę