Nationale-Nederlanden - NN (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,36 EUR
-0,18 %
wycena na dzień 26.07.2016

Wyniki

stopa zwrotu
1m 6.20%
3m 5.64%
6m 12.36%
12m 1.28%
36m 47.64%
YTD 2.88%
max 104.64%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia funduszu: 13.02.2008 r.
 • data ostatniej zmiany polityki inwestycyjnej: -
 • waluta: EUR
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 1,2 mln PLN (12.2015)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji amerykańskich (waluta)
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% S&P 500 Index (RI)
 • polityka inwestycyjna: Minimum 2/3 aktywów subfunduszu inwestowane jest w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących główną działalność na terenie Stanów Zjednoczonych. Pozostałe aktywa mogą być inwestowane w warranty (max 10%), instrumenty rynku pieniężnego, jednostki uczestnictwa UCITS i innych UCI oraz depozyty. Inwestycje w UCI i UCITS nie mogą przekroczyć 10% aktywów subfunduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 4,10% - -
Sharpe'a 0,26 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Copyright © Analizy Online S.A. 2016

↑ na górę