MetLife - MetLife Oszczędnościowy B UFK
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 19.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.29% 0.32% -/-
3m 1.28% 0.93% -/-
6m 1.58% 1.25% -/-
12m 1.81% 1.98% -/-
36m 6.23% 5.95% -/-
YTD 1.34% 1.42% -/-
max 60.81% 50.53% -/-

Oceny Analiz Online

Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
 • data uruchomienia: 03.07.2007 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 39,3 mln PLN (06.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIBID 12M
 • polityka inwestycyjna: Minimalny udział papierów emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa wynosi 40%. Przedmiotem inwestycji mogą być obligacje o zmiennym oprocentowaniu i dłuższych niż roczne terminach zapadalności, o ile ich okresy odsetkowe są krótsze niż rok. Fundusz może ulokować do 35% aktywów w depozyty bankowe o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, które można wycofać przed jego upływem. Fundusz inwestuje wyłącznie w lokaty denominowane w PLN

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Zobacz także

↑ na górę