Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
MetLife - MetLife Konserwatywny B UFK
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 08.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.11% 0.44% -/-
3m 0.34% 1.75% -/-
6m 0.29% 0.81% -/-
12m 1.44% 1.94% -/-
36m 5.71% 5.85% -/-
YTD 0.34% 0.90% -/-
max 62.48% 52.88% -/-

Oceny Analiz Online

Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIBID 12M
  • polityka inwestycyjna: Minimalny udział papierów emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa wynosi 40%. Przedmiotem inwestycji mogą być obligacje o zmiennym oprocentowaniu i dłuższych niż roczne terminach zapadalności, o ile ich okresy odsetkowe są krótsze niż rok. Fundusz może ulokować do 35% aktywów w depozyty bankowe o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, które można wycofać przed jego upływem. Fundusz inwestuje wyłącznie w lokaty denominowane w PLN

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę