IKE/ IKZE z funduszem na całe życie
07.12.2017 | Katarzyna Czupa
Udział ryzykownych aktywów w portfelu inwestora powinien zmniejszać się wraz z jego wiekiem - ta koncepcja stanowi podstawę funduszy cyklu życia, które mają być filarem reformy emerytalnej

Filarem proponowanej reformy emerytalnej jest wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Projekt zmian jest wciąż przedmiotem prac rządowych, jednak według zapowiedzi kapitał zgromadzony w ramach tych PPK ma być inwestowany w tzw. fundusze cyklu życia. Oznacza to, że prawdopodobnie mogą one na stałe zagościć w ofercie krajowych TFI. 

Tzw. koncepcja cyklu życia (ang. life cycle) to jedna z zasad długoterminowego inwestowania. Zgodnie z jej założeniami udział ryzykownych aktywów w portfelu inwestora powinien zmniejszać się wraz z jego wiekiem. Takie podejście pozwala oderwać się od bieżącej koniunktury i gromadzić kapitał, unikając błędów związanych z emocjonalnymi reakcjami.

Koncepcja ta jest wykorzystywana w wielu systemach emerytalnych w formie funduszy cyklu życia, bądź funduszy zdefiniowanej daty. W rozwiązaniach tych określony jest docelowy rok zakończenia inwestycji. Rola inwestora sprowadza się do wyboru funduszu, który w najlepszy sposób odzwierciedla jego cel inwestycyjny. Całą resztą zajmuje się zarządzający, który przejmuje odpowiedzialność za selekcję klasy aktywów oraz zmiany w strukturze portfela.
W praktyce wygląda to tak, że data zakończenia inwestycji powinna być mniej więcej zbieżna z planowanym przez nas momentem przejścia na emeryturę. Struktura portfela zmieniana jest wraz z „cyklem życia” danego inwestora. W początkowej fazie inwestycji, gdy jesteśmy młodsi, środki są lokowane w aktywa o wyższym ryzyku, czyli głównie w akcje, tak by w większym stopniu pomnożyć zgromadzony kapitał. Stopniowo, wraz ze zbliżaniem  się momentu przejścia na emeryturę, na znaczeniu zyskuje kwestia bezpieczeństwa środków. Wtedy w strukturze aktywów zwiększa się udział papierów o niższym ryzyku inwestycyjnym, ale oferujących niższą stopę zwrotu, czyli przede wszystkim różnego rodzaju papierów dłużnych.

Zmiany realizowane są zgodnie z przyjętą ścieżką alokacji (ang. glide path). Określa ona zarówno interwały między kolejnymi modyfikacjami, jak i strukturę inwestycji (udział poszczególnych klas aktywów) na poszczególnych etapach działalności funduszu. Co pewien ustalony okres dokonywany jest też tzw. rebalancing portfela, czyli przywracanie jego struktury do przyjętych założeń (na skutek zmiany wartość poszczególnych aktywów poziomy te mogą być nieco zachwiane).

Warto zauważyć, że fundusze cyklu życia to rozwiązania relatywnie młode. Na świecie pierwszy taki produkt uruchomiono 25 lat temu i był on oferowany przez Barclays Global Investors (obecnie część grupy BlackRock). Jednak popularność zyskały dopiero w XXI wieku, dzięki regulacjom wprowadzającym automatyczny zapis do produktów emerytalnych. Takie przepisy wprowadzono m.in. w USA na mocy Pension Protection Act of 2006 prowadząc do istotnego wzrostu wartości kapitału zgromadzonego w ramach tych produktów. Według danych Morningstar, aktywa funduszy cyklu życia licząc od 2008 r. wzrosły czterokrotnie do ok. 880 mld dolarów na koniec 2016 roku. Tylko w ciągu ubiegłego roku ich wartość zwiększyła się o blisko 120 mld dolarów, co jest zasługą zarówno dobrego wyniku inwestycyjnego (średnie stopa zwrotu dla poszczególnych kategorii funduszy znajdowały się w przedziale +5,1% do +8,2%) jak i wpłat klientów – bilans sprzedaży wyniósł +59 mld dolarów.

(Sprawdź Jeden fundusz na całe życie)

Na polskim rynku obecnie fundusze cyklu życia oferują zaledwie dwa TFI – NN Investment Partners TFI oraz PKO TFI (w obu przypadkach uruchomiono je w 2012 r.). Pierwsze z towarzystw oferuje swoim klientom sześć funduszy, których daty zakończenia inwestycji znajdują się w przedziale od 2020 r. do 2045 r., natomiast w palecie produktów PKO TFI znajdziemy pięć rozwiązań, których horyzont inwestycyjny sięga od 2020 r. do 2060 r. W PKO TFI wszystkie subfundusze są oferowane klientom w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) oraz w Pakiecie Emerytalnym PKO TFI, który łączy w jednym produkcie dwa dostępne na rynku rozwiązania III-filarowe (IKZE+IKE). Warto również wspomnieć, że w obu TFI oferowane są specjalne jednostki uczestnictwa o znacznie niższej opłacie za zarządzanie niż w przypadku tradycyjnych funduszy.

Aktywa zgromadzone w polskich funduszach cyklu życia niedawno przekroczyły próg 1,1 mld zł, z czego 770 mln jest zgormadzone w ramach funduszy z oferty PKO TFI.

Według informacji płynących z rynku, nad poszerzeniem oferty o fundusze cyklu życia pracują kolejne TFI. Oferowanie takich rozwiązań prawdopodobnie będzie niezbędne do uruchomienia PPK.   
 
Katarzyna Czupa
Analizy Online

TAGI:

cykl życiafundusze cyklu życiaNN Investment Partners TFIPKO TFIPPK

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Zobacz także:

Popularne

zobacz także

↑ na górę