Rok 2016 w PKO TFI
09.01.2017 | Artykuł sponsorowany
Dobre wyniki inwestycyjne, nowe produkty, emisje certyfikatów inwestycyjnych – to sukcesy PKO TFI w 2016 roku

Wysoki poziomów zarządzanych aktywów
PKO TFI od lat utrzymuje się w ścisłej czołówce największych pod względem zarządzanych aktywów Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Na koniec grudnia 2016 roku wartość aktywów pod zarządzaniem wyniosła 19,7 mld zł.

Poszerzenie oferty o dwa nowe produkty
Pierwszy z nich, uruchomiony w lipcu, to fundusz inwestycyjny zamknięty o charakterze publicznym - PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód Zachód – fiz. Jego celem jest generowanie dodatnich stóp zwrotu w różnych warunkach rynkowych, inwestując głównie w wyselekcjonowane akcje spółek z regionu szeroko pojętej Europy Wschodniej i Zachodniej. Strategia funduszu pozwala zarządzającemu na elastyczność w zajmowaniu pozycji rynkowych, dzięki czemu istnieje możliwość zarabiania zarówno na wzrostach, jak i spadkach cen akcji. Do realizacji strategii w funduszu mogą być wykorzystywane zarówno inwestycje bezpośrednie w akcje spółek, jak również inwestycje w kontrakty terminowe na indeksy giełdowe. W przeciwieństwie do tradycyjnych funduszy akcyjnych, fundusz ten może także inwestować znaczną część środków w instrumenty rynku pieniężnego, które stanowią punkt wyjścia do inwestycji na rynkach akcji.

Kolejna nowość to subfundusz PKO Medycyny i Demografii Globalny, który w ofercie pojawił się w listopadzie. To unikalne i nowatorskie rozwiązanie inwestycyjne. Inwestycja w dynamicznie rozwijające się spółki, głównie z USA i Europy Zachodniej, będące beneficjentami zmian demograficznych na świecie to doskonała dywersyfikacja części wzrostowej portfela inwestycyjnego. To również szansa osiągnięcia ponadprzeciętnych stóp zwrotu w średnim i długim terminie. Dobór spółek do portfela poprzedzony jest dokładną analizą dokonywaną przez sprawdzony i doświadczony zespół zarządzających i analityków z PKO TFI.
 
Obecna oferta produktowa PKO TFI zawiera obecnie 42 fundusze i subfundusze inwestycyjne, w tym 28 subfundusze inwestycyjne otwarte, 5 funduszy inwestycyjnych zamkniętych publicznych, 6 funduszy inwestycyjnych zamkniętych niepublicznych i 2 fundusze inwestycyjne zamknięte dedykowane. Każdy klient może wybrać rozwiązanie idealne dla swoich potrzeb i preferencji. Fundusze PKO dają dostęp do różnych klas aktywów, obszarów geograficznych i rodzajów strategii. Charakteryzują się one różnym poziomem ryzyka, rekomendowanym horyzontem inwestycji oraz zakładanym zyskiem.

Sprzedaż funduszy
Największym hitem sprzedażowym 2016 roku był program inwestycyjny PKO Akcjomat. Pomaga on klientom w stopniowym uzyskaniu ekspozycji na rynki akcji, bez ryzyka wejścia z całością inwestycji w niewłaściwym momencie (na lokalnej górce). PKO Akcjomat w automatyczny sposób przesuwa środki wpłacone przez klienta z subfunduszu o niskim poziomie ryzyka, do subfunduszu lub portfela subfunduszy o wyższym potencjale zysku.

W minionym roku PKO TFI przeprowadziło 29 emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, publicznych oraz niepublicznych. W czasie ich trwania klienci zainwestowali prawie 950 mln zł. W ubiegłym roku inwestorzy interesowali się zarówno produktami akcyjnymi jak i tymi o niższym poziomie ryzyka inwestycyjnego.
 
Ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne
Niekwestionowanymi gwiazdami 2016 roku pod względem wypracowanych wyników inwestycyjnych były dwa subfundusze akcyjne - PKO Surowców Globalnych z 76,1% stopą zwrotu oraz PKO Akcji Rynków Złota z 57,1%. Z tej kategorii subfunduszy wysokie stopy zwrotu wypracowały również:
PKO Akcji Nowa Europa z wynikiem 15,2%,
PKO Technologii i Innowacji ze stopą zwrotu 15,1%,
PKO Dóbr Luksusowych Globalny 12,5%,
PKO Spółek Innowacyjny Globalny – fiz 12,5%,
PKO Małych i Średnich Spółek 11,6%,
PKO Akcji Plus 10,6%.
Z grupy funduszy dłużnych to PKO Papierów Dłużnych USD przyniósł swoim inwestorom 9,4% zysk z inwestycji.
Tegoroczna inwestycja w produkty z kategorii absolutnej stopy zwrotu również przyniosła swoim klientom atrakcyjne zyski. I tak: PKO Globalnej Makroekonomii - fiz (seria A) zyskał 6%, PKO Globalnej Strategii – fiz 5,6%, PKO Europa Wschód Zachód – fiz 3,5%.

Wyróżnienia potwierdzające jakość produktów PKO TFI
Fundusze pod marką PKO otrzymały wysokie oceny tzw. „gwiazdki” w Ratingach Analiz Online. Potwierdzają one wysoką jakość zarządzania oraz potwierdzają fakt, że warto je mieć w swoim portfelu inwestycyjnym.

Na koniec 2016 roku aż 8 rozwiązań PKO TFI posiadało 4 lub 5 gwiazdek. Subfundusze z najwyższą oceną to: PKO Technologii i Innowacji GlobalnyPKO Akcji Małych i Średnich SpółekPKO Akcji Plus i fundusz PKO Płynnościowy - sfio. Subfundusze z oceną 4 gwiazdek to PKO Akcji Nowa EuropaPKO ZrównoważonyPKO Stabilnego Wzrostu i PKO Papierów Dłużnych Plus.

Cztery subfundusze zarządzane przez PKO TFI znalazły się w każdej grupie funduszy ocenianej w „Ratingu Funduszy” Forbesa – PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (1 miejsce na 53 oceniane fundusze w grupie funduszy akcji małych i średnich spółek), PKO Akcji Plus (5 miejsce na 53 oceniane fundusze w grupie funduszy akcji) , PKO Zrównoważony (4 miejsce na 32 oceniane fundusze w grupie funduszy zrównoważonych), PKO Strategicznej Alokacji (15 miejsce na 32 oceniane fundusze w grupie funduszy strategicznej alokacji), PKO Stabilnego Wzrostu (5 miejsce na 32 oceniane fundusze w grupie funduszy stabilnego wzrostu).

Trzy subfundusze zarządzane przez PKO TFI otrzymały wyróżnienia w ramach „ALFA 2015” w tym: PKO Akcji Małych i Średnich Spółek w kategorii funduszy akcji polskich małych i średnich spółek, PKO Akcji Nowa Europa w kategorii funduszy akcji Nowej Europy oraz PKO Strategicznej Alokacji w kategorii fundusze aktywnej alokacji. Nagrody i wyróżnienia dla najlepszych funduszy są przyznawane przez niezależny ośrodek badawczy Analizy Online. Każdy fundusz oceniany był za efektywność, powtarzalność wyników oraz poziom kosztów.

I miejsce w Rankingu TFI oferujących IKZE w formie funduszu inwestycyjnego dziennika Rzeczpospolita otrzymało Indywidulane Konto Zabezpieczenia Emerytalne (IKZE) oferowane w ramach Pakietu Emerytalnego (IKE + IKZE). Produkt ten został wysoko oceniony przede wszystkim za dobre wyniki inwestycyjne wypracowane w czterech podstawowych kategoriach funduszy od początku bieżącego roku oraz za ostatnie trzy, pięć i dziesięć lat. Opłaty pobierane przez PKO TFI SA w tym produkcie zostały ocenione jako jedne z najbardziej korzystnych dla klientów.

II miejsce w rankingu IKE 2016 Analiz Online. Pakiet Emerytalny PKO TFI został oceniony przez Analizy Online na „5-tkę”, a wyróżniony został m.in. za wysoką efektywność zarządzania, specjalnie utworzone, dużo tańsze jednostki uczestnictwa, ciekawą ofertę uwzględniającą fundusze cyklu życia oraz oferowanie produktu w Pakiecie, w ramach którego klienci mają możliwość inwestować także w IKZE.
 
W 2017 roku PKO TFI planuje poszerzyć portfolio funduszy inwestycyjnych zamkniętych niepublicznych. Uruchomiony zostanie fundusz funduszy dokonujący aktywnej selekcji najlepszych dostępnych na światowym rynku funduszy inwestujących w obligacje wysokodochodowe emitowane przez przedsiębiorstwa działające w różnych sektorach. Jego start zaplanowany jest na pierwszy kwartał bieżącego roku. Towarzystwo zamierza również pozyskiwać nowe aktywa i dbać o satysfakcję klientów uzyskując możliwie wysokie stopy zwrotu przy kontrolowanym poziomie ryzyka.
 
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.
Przed inwestycją należy zapoznać się z dokumentami prawnymi funduszy inwestycyjnych, w szczególności KIID, prospektami informacyjnymi lub emisyjnymi i być świadomym podejmowanego ryzyka inwestycyjnego, które jest różne dla poszczególnych funduszy. Prezentowane dane odnośnie wyników inwestycyjnych dotyczą przeszłości i nie ma gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. PKO TFI podlega nadzorowi KNF. Szczegóły na www.pkotfi.pl

TAGI:

PKO TFI

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę