Fundusze zagraniczne a nasza emerytura
19.11.2013 | Artykuł sponsorowany
Choć wpływ planowanych zmian w OFE jest trudny do przewidzenia, wydaje się że będzie on niekorzystny dla polskiej giełdy w najbliższych miesiącach, a nawet latach. Równocześnie ogłoszone modyfikacje powodują refleksje na temat alokacji geograficznej naszych inwestycji, w szczególności tych emerytalnych.
 
Duża koncentracja jedynie na polskich aktywach jest niekorzystna z punktu widzenia dywersyfikacji, a w przypadku odkładania na emeryturę może być jeszcze większym błędem, ponieważ:

  • mieszkamy i pracujemy w Polsce, zatem nasze zarobki będą powiązane z branżą w której pracujemy, a ta z kolei w różnym stopniu z kondycją narodowej gospodarki,
  • nasze emerytury z ZUS będę indeksowana wzrostem polskiego PKB,
  • OFE nawet po zmianach będą silnie skoncentrowane na polskim rynku akcji,
  • zmiany w OFE mogą zaszkodzić polskiemu rynkowi kapitałowemu,
  • polski rynek akcji jest drobinką na tle globalnych rynków finansowych - waga polskich spółek w globalnym indeksie MSCI All Country oscyluje wokół 0,2%.
 
Polska giełda miewa świetne okresy (lata 2004-2007 czy też 2012 rok), ale zdarzają się też gorsze lata (2011, 2013) i to bez eksperymentowania przez rząd w II filarze.


Warto więc rozważyć wyjście poza polskie, dobrze nam znane podwórko i pozwolić aby część naszych inwestycji zarabiała za granicą. Takie podejście pozwoli nam:
 
  • Uodpornić się na lokalne zawirowania polityczne i ekonomiczne, od których uzależniona jest nasza pensja oraz emerytura z obowiązkowych dwóch filarów.
  • Osiągać wyższe stopy zwrotu w przypadku, gdy polski rynek zachowuje się gorzej od rynków zagranicznych.
  • Zmniejszyć ryzyko inwestycyjne portfela.
 
Z uwagi na powyższe obserwacje w ramach IKE Plus dodaliśmy również unikatowe zagraniczne strategie inwestycyjne. Poza korzyściami płynącymi z dywersyfikacji ryzyko między polskim złotym a walutami bazowymi strategii zostało wyeliminowane dzięki zastosowaniu zabezpieczenia walutowego.
 

Więcej o IKE Plus.
 
Radosław Sosna, 
Starszy Specjalista ds. Analiz Rynkowych w ING TFI


 Nota Prawna

Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: ING TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. ING TFI i Fundusze Inwestycyjne ING nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne ING są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.ingtfi.pl.Informacje o Funduszach Inwestycyjnych ING oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie ING TFI i na stronie www.ingtfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych w siedzibie ING TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.ingtfi.pl. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy wskazanych w niniejszym materiale ING SFIO (poza ING (L) Depozytowym) może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku. Wskazane Subfundusze ING SFIO (za wyjątkiem ING (L) Depozytowego) lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej ING TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez ING TFI. Niniejszy materiał został przygotowany przez ING TFI przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych ING TFI lub źródeł zewnętrznych uznanych przez ING TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. ING TFI nie może jednak zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami ING TFI lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został sporządzony wyłącznie dla tego celu do wyłącznego użytku adresata. Nie stanowi on oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. ING TFI, Fundusz, ING Investment Management (Europe) ani żaden inny podmiot nie udzielają żadnej gwarancji, że przedstawione prognozowane stopy zwrotu zostaną rzeczywiście osiągnięte.

/aol

TAGI:

IKEING TFI

zobacz także

↑ na górę