2 lata AXA TFI
(sekcja sponsorowana)
Fundusze akcyjne w AXA TFI – usystematyzowany i zdyscyplinowany proces inwestycyjny
11.07.2012 | Artykuł sponsorowany

W ofercie AXA FIO znajdują się trzy różne subfundusze akcyjne, co umożliwia lepsze dopasowanie produktu do oczekiwań klienta i bieżącej sytuacji rynkowej. Produkty te różnią się między sobą pod względem koncentracji portfela, odchyleń udziału poszczególnych spółek od benchmarku jak i spektrum możliwości inwestycyjnych. Wszystkie subfundusze akcyjne AXA TFI łączy zdyscyplinowany i usystematyzowany proces inwestycyjny, a jego efektem są dobre wyniki inwestycyjne na tle konkurencji oraz przypisanych im benchmarków.

Sprawdź kartę funduszu, prospekt, sprawozdanie w funduszach AXA TFI

Za wyniki subfunduszy akcyjnych odpowiada zespół zarządzających i analityków składający się z osób o dużym doświadczeniu i specjalistycznych kompetencjach. Pierwszoplanową rolę w procesie inwestycyjnym dla naszych subfunduszy akcyjnych odgrywa selekcja. Koncentrujemy się na poszukiwaniu niedowartościowanych spółek, które posiadają wysoki potencjał wzrostu mierzony jako różnica pomiędzy szacowaną ceną fair value, a aktualną ceną rynkową. Wyceny fair value dokonywane są w oparciu o sporządzane wewnętrznie modele wyceny przedsiębiorstw. W obszarze naszych zainteresowań znajdują się spółki w dobrej kondycji finansowej, które działają w atrakcyjnych branżach i są dobrze zarządzane ale także spółki, które przechodzą fazę głębokiej restrukturyzacji, a ich potencjał nie został jeszcze w pełni dostrzeżony przez rynek. Na udział danej spółki w portfelu największy wpływ mają relatywna atrakcyjność inwestycyjna, jej dalsze perspektywy rozwoju oraz udział w benchmarku. W procesie inwestycyjnym wykorzystujemy fakt, że na każdym etapie cyklu koniunkturalnego można znaleźć branże i spółki, które zachowują się lepiej niż cały rynek. Cały czas poszukujemy nowych, dobrych tematów inwestycyjnych, monitorując szeroką bazę spółek z Polski i innych krajów. Przez większość czasu alokację w akcjach utrzymujemy na wysokim poziomie, gdyż dotychczasowe doświadczenia uczą nas, że przez większość czasu na giełdach można zarabiać. Cechą charakterystyczną naszego podejścia jest inwestowanie zgodnie z długoterminowym cyklem koniunkturalnym i nie stosowanie timingu rozumianego jako częste zmiany poziomu alokacji. W okresach słabej koniunktury czy wysokich wycen spółek udział akcji może jednak zostać okresowo zredukowany. Dużą wagę przywiązujemy do kontroli ryzyka w naszych subfunduszach. W sposób ciągły monitorujemy wyniki inwestycyjne portfeli akcyjnych uzyskane na selekcji i alokacji, a także wpływ poszczególnych spółek na wyniki portfela.

Zobacz wyniki Adama Drozdowskiego, Dyrektora ds. Strategii Akcyjnych w AXA TFI w programie Milion w Portfelu

Subfundusz AXA Akcji „Big Players” jest produktem skoncentrowanym tylko i wyłącznie na rynku polskim, w którym zarządzający dokonuje wyboru akcji spośród spółek notowanych na giełdzie w Warszawie. W składzie portfela lokat co najmniej 40% aktywów funduszu lokowanych jest w największe i najbardziej płynne spółki warszawskiej giełdy wchodzące w skład indeksu WIG20. Statut Subfunduszu AXA Akcji „Big Players” ogranicza udział jednej spółki spoza indeksu WIG20 do maksymalnie 3% aktywów netto funduszu. Gwarantuje to brak dużej koncentracji na mało płynnych walorach. Taka konstrukcja portfela inwestycyjnego pozwala na inwestowanie w płynne spółki oraz w najlepsze mniejsze przedsiębiorstwa.

Subfundusz AXA Akcji jest produktem akcyjnym uniwersalnym, który inwestuje w akcje minimum 70% aktywów w tym zarówno w spółki polskie, oraz do 25% w spółki zagraniczne. Fundusz ten w ofercie AXA TFI jest produktem, którego skład portfela charakteryzuje się relatywnie najniższymi odchyleniami od benchmarku. Nie zmienia to jednak faktu iż jako fundusz akcyjny jest funduszem wysokiego ryzyka.

Z kolei Subfundusz AXA Equity Active Asset Allocation to produkt o najbardziej skoncentrowanym portfelu spośród funduszy akcyjnych występujących w ofercie AXA TFI. W tym funduszu zarządzający może inwestować zarówno w spółki polskie jak i zagraniczne do 80% aktywów. Do funduszu dobierane są spółki, które w opinii zarządzającego posiadają, wysoki potencjał wzrostu ceny. Jest to portfel najbardziej zróżnicowany w stosunku do składu indeksu WIG (fundusz nie posiada benchmarku), a co za tym idzie daje zarządzającemu największe możliwości wykazania się dobrą selekcją spółek.

Żródło: AXA TFI

/md

TAGI:

Adam DrozdowskiAXA TFIproces inwestycyjnyproduktywyniki inwestycyjne

Zobacz także:

Popularne

zobacz także

↑ na górę