2 lata AXA TFI
(sekcja sponsorowana)
Fundusze dłużne AXA TFI - wykorzystanie okazji rynkowych i zdyscyplinowana kontrola ryzyka
10.07.2012 | Artykuł sponsorowany

Podstawą zarządzania portfelami dłużnymi w AXA TFI jest wypracowywanie dodatkowej stopy zwrotu poprzez wykorzystywanie okazji rynkowych przy zdyscyplinowanej kontroli ryzyka. Kluczem do sukcesu jest staranny proces inwestycyjny, który stosujemy dla naszych portfeli.

W przypadku obligacji skarbowych aktywnie zarządzamy ekspozycją na zmiany stopy procentowej oraz analizujemy zmiany kształtu krzywej dochodowości. Narzędziem, które wykorzystujemy w tym procesie, są w dużej mierze własne analizy makroekonomiczne, które konfrontujemy z oczekiwaniami rynkowymi. W ramach analiz makroekonomicznych na pierwszy plan wysuwają się te dane, które w naszym odczuciu mają największy wpływ na kształtowanie się cen obligacji – czyli stopy procentowe, inflacja i wzrost PKB. Od kilku lat AXA uczestniczy z powodzeniem w konkursach dla analityków makroekonomicznych organizowanych przez Narodowy Bank Polski – pozwala to na bieżąco oceniać, jak nasze prognozy wypadają na tle średniej rynkowej. Bazując na własnych modelach staramy się również prognozować najważniejsze dane płynące z gospodarki globalnej.

Sprawdź notowania funduszu AXA Obligacji

Na decyzje dotyczące bieżącej ekspozycji na ryzyko zmian stopy procentowej i zmian kształtu krzywej dochodowości ma wpływ również analiza sytuacji na rynkach długu w najważniejszych gospodarkach świata oraz w krajach regionu, a także ocena bieżącej i przyszłej sytuacji budżetu, podaż papierów skarbowych oraz struktura portfeli głównych grup inwestorów. Wszystkie wyżej wymienione dane mają wpływ na skład naszych portfela obligacji skarbowych, a jego struktura zmieniana jest na bieżąco wraz z napływem nowych informacji.

AXA Bond Active Asset Allocation w pigułce

Dodatkową rentowność portfela uzyskujemy również dodając ryzyko kredytowe emitentów nieskarbowych. Decyzję o tym czy dany papier znajdzie się w portfelu podejmujemy na podstawie szczegółowej analizy ryzyka kredytowego emitenta obligacji. Każda tego rodzaju inwestycja niesie ze sobą ryzyko niewypłacalności emitenta, a długi okres od momementu emisji do jej wykupu i niska płynność jeszcze bardziej utrudnia proces doboru instrumentów do portfela. Stąd też niezwykle istotna jest analiza sprawozdań finansowych emitenta, ocena perspektyw branży, w której on działa oraz projektów, które chce realizować za fundusze uzyskane z emisji obligacji. Nawet w przypadku pozytywnej oceny sytuacji finansowej danego podmiotu konieczne jest ustalenie limitu zaangażowania, tak, aby w przypadku negatywnego scenariusza bankructwa, odpisanie należności nie wpłynęło drastycznie na przecenę jednostki funduszu. Ponieważ większość emitentów w Polsce nie ma ratingu AXA tworzy na podstawie analizy historycznych sprawozdań wewnętrzny rating pomocny przy decyzji o inwestycji w papiery dłużne emitentów nieskarbowych. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku emitentów komunalnych. Wykonanie budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego i ich plan zadłużenia są corocznie oceniane przez regionalne izby obrachunkowe, które pełnią uproszczoną rolę agencji ratingowych oceniając pozytywnie bądź negatywnie politykę budżetową gmin i powiatów. W przypadku oceny emisji komunalnych poza własnymi analizami wykorzystujemy właśnie wspomniane opinie.

Oprócz analizy na poziomie poszczególnych emitentów zwracamy uwagę również na łączne zaangażowanie w papiery nieskarbowe w portfelu. Jeśli z naszych prognoz wynika, że należy spodziewać się niższego wzrostu gospodarczego, wtedy staramy się ograniczać to zaangażowanie albo wybierać instrumenty o krótszych terminach zapadalności. W sytuacji odwrotnej udział tego rodzaju inwestycji rośnie.

Źródło: AXA TFI

/md

TAGI:

AXA TFIproces inwestycyjnywartość i struktura aktywów

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Zobacz także:

Popularne

zobacz także

↑ na górę