Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Ryzyko kredytowe zjada zyski niektórych funduszy
Agio Funds TFI: Obligacje PBG były dla nas zbyt ryzykowne
06.06.2012 | AgioFunds TFI

W dniu 4 czerwca 2012 r. zarządy trzech spółek należących do Grupy Kapitałowej PBG (PBG, Hydrobudowa i Aprivia) podjęły uchwały o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości układowej. Powodem powzięcia ww. uchwał ma być ochrona interesów wierzycieli, pracowników i właścicieli w warunkach stale pogarszającej się sytuacji płynnościowej spółki. Problemy spółek z Grupy PBG były spowodowane wadami zawieranych kontraktów, długotrwałymi procedurami rozliczeniowymi związanymi z ich realizacją (takich jak budowa Stadionu Narodowego oraz autostrady A-1 i A-4), jak również w związku z przedłużającymi się negocjacjami z sektorem bankowym w sprawie dalszego finansowania działalności Grupy. Spółki przedstawiły dwa warianty układu z wierzycielami. W przypadku PBG, pierwszy przewiduje m.in. 31-procentową redukcję wartości zobowiązań, których kwota przekracza 1 mln zł. Drugi wariant uwzględnia dodatkowo możliwość zamiany części długu na akcje spółki po cenie konwersji równej 40 zł za akcję.

Wariant związany z redukcją długu dotyka przede wszystkim obligatariuszy spółki, czyli duże fundusze inwestycyjne, które nabywały obligacje PBG. Fundusze te są zobowiązane do dokonania odpisu aktualizującego wartość obligacji w księgach rachunkowych, przez co wyceny ich aktywów netto spadną/spadły. Zwracamy uwagę, że w polskim ustawodawstwie dotyczącym rynku funduszy inwestycyjnych (w przeciwieństwie do prawa bankowego) brakuje precyzyjnych regulacji w zakresie dokonywania odpisów aktualizujących wartość obligacji na skutek upadłości emitenta. Z tego powodu fundusze inwestycyjne zaangażowane w obligacje PBG mają dużo swobody w ocenie rzeczywistej wartości takich obligacji, co niesie ryzyko uzależnienia polityki rezerw od bieżącego interesu danego TFI. Opublikowane w ostatnich dniach wyceny jednostek uczestnictwa świadczą o zróżnicowanym podejściu towarzystw do skali korekty wartości obligacji w księgach rachunkowych. Część funduszy dokonała korekty większej niż 31%. Z kolei inne fundusze przeszacowały wartość obligacji o mniej niż 31%...co niestety rodzi ryzyko dalszych odpisów rozłożonych w czasie.

Fundusze zarządzane przez AgioFunds unikają angażowania się w ryzykowne inwestycje. Zgodnie z opublikowanym sprawozdaniu finansowym subfunduszy AGIO SFIO, na dzień 31 grudnia 2011 r. papiery wartościowe spółek z sektora budownictwa infrastrukturalnego nie były przedmiotem lokat subfunduszy. We wcześniejszych komentarzach wskazywaliśmy, że w naszej ocenie ten segment cechuje się ponadprzeciętnym ryzykiem inwestycyjnym, którego nie należy podejmować w obecnych warunkach rynkowych.

Z drugiej strony upadłość PBG (a wcześniej DSS i Budostal-5), naszym zdaniem w istotnym zakresie wyczerpuje listę spółek, które mogłyby mieć podobne problemy w przyszłości.

Wojciech Juroszek,
Doradca Inwestycyjny AgioFunds TFI

/ml

TAGI:

komentarze zarządzającychWojciech Juroszek

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Zobacz także:

Popularne

zobacz także

↑ na górę