Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Analizy Online S.A. („Regulamin”) określa zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Analizy Online S.A., za pośrednictwem strony internetowej analizy.pl.

W szczególności niniejszy Regulamin określa:

 • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 • tryb postępowania reklamacyjnego.
§ 2

Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej analizy.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

II. Definicje

§ 3

W niniejszym Regulaminie następujące pojęcia posiadają następujące znaczenie:

 • Avatar – zdjęcie Użytkownika lub graficzny motyw identyfikujący Konto Użytkownika;
 • Cookies – pliki zapisywane na urządzeniu Użytkownika, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach;
 • Hasło – ciąg znaków ustalony przez Klienta w ramach procesu rejestracji, obejmujący przynajmniej 8 znaków, w tym cyfr, wielkich i małych liter oraz symboli;
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług;
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Konto – indywidualne konto na Witrynie, umożliwiające dostęp do Usług poprzez Login i Hasło;
 • Login – indywidualne oznaczenie Klienta w postaci adresu elektronicznego, którym Klient posługuje się w celu dostępu do Konta;
 • Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Analizy.pl”;
 • Reklamacja – wystąpienie skierowane do Usługodawcy przez Użytkownika w trybie postępowania reklamacyjnego,w którym Użytkownik zgłasza swoje zastrzeżenia, w szczególności dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę;
 • Umowa – umowa o świadczenie Usług, zawarta z Klientem poprzez dokonanie przez Klienta akceptacji Regulaminu w procesie rejestracji, na podstawie której tworzone jest Konto lub odpowiednio w procesie zapisu na usługi, dla których utworzenie Konta nie jest konieczne (np. na usługę newslettera);
 • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), świadczone Klientom przez Usługodawcę za pośrednictwem Witryny. Rodzaje i zakres Usług zostały wskazane w § 8 i 9 niniejszego Regulaminu;
 • Usługodawca – spółka Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000360084, NIP 1132271535, kapitał zakładowy 119.783,20 zł w pełni opłacony, e-mail info@analizy.pl, tel. (22) 431 82 93;
 • Użytkownik – osoba korzystająca z Witryny, w tym Klient, jak również osoba, która korzystała lub wnioskowała o korzystanie z Usług;
 • Witryna – prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym analizy.pl serwis służący do świadczenia Usług;

III. Warunki świadczenia Usług

§ 4
 • Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 • Z Usług mogą korzystać tylko Użytkownicy, którzy zaakceptują niniejszy Regulamin oraz zapoznają się z Polityką Prywatności.
 • Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z Usług, a w ramach procesu rejestracji do potwierdzenia akceptacji Regulaminu i zapoznania się z Polityką Prywatności przed utworzeniem Konta (lub odpowiednio: do potwierdzenia akceptacji Regulaminu i zapoznania się z Polityką Prywatności w ramach procesu zapisu na usługi, dla których utworzenie Konta nie jest konieczne, np. na usługę newslettera).
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych treści lub funkcji Witryny wedle przyjętych przez siebie kryteriów, w szczególności uzależnienia ich od zarejestrowania konta, uiszczenia opłaty i innych wskazanych przez siebie okoliczności.
§ 5
 • Usługodawca podejmuje starania, aby korzystanie z Usług możliwe było przez całą dobę i przez 7 dni w tygodniu. Tym niemniej z uwagi na specyfikę działalności internetowej oraz możliwość uzależnienia dostępności Usług od zachowania podmiotów trzecich, Usługodawca nie jest w stanie zagwarantować stałej dostępności Witryny lub jej poszczególnych funkcjonalności, w szczególności z uwagi na okoliczności wskazane w ust. 2 i 3 poniżej.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw technicznych w działaniu Witryny lub Konta, przy czym informacja o planowanych przerwach technicznych zostanie udostępniona poprzez podanie do wiadomości w ramach Witryny lub Konta z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzinnym – o ile będzie to możliwe.
 • Usługodawca zastrzega możliwość zaistnienia przerw w działaniu Witryny lub Konta wynikających z siły wyższej (w szczególności: pożar powódź, wojna, strajk, działania władz państwowych, atak terrorystyczny, brak zasilania) oraz szczególnych sytuacji związanych ze specyfiką działalności internetowej (zakłócenia infrastruktury wywołane działaniem osób trzecich i inne działania tego rodzaju, wirusy, awarie oprogramowania).
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń w działaniu Witryny, wprowadzaniu ograniczeń terytorialnych lub wiekowych w dostępie, jak również zamknięcia Witryny bez uprzedniego zawiadomienia.
 • Usługodawca zastrzega możliwość blokady dostępu do Konta ze względów bezpieczeństwa do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Blokada, o której mowa powyżej, może dotyczyć w szczególności sytuacji wielokrotnego nieudanego logowania, wykorzystywania Konta do dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub uzasadnionego podejrzenia uzyskania dostępu do Konta przez osobę nieuprawnioną.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób trzecich w zakresie naruszania prawa na łamach Witryny w drodze publikacji treści bądź profili Użytkowników. Pełną i osobistą odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik.
§ 6
 • Wszelkie treści opublikowane w ramach Witryny podlegają ochronie prawno-autorskiej, w szczególności w zakresie: artykułów, wykorzystanych zdjęć, grafik i filmów. Prawa autorskie przysługują Witrynie i/lub Usługodawcy i/lub twórcom.
 • Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Serwisu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek zdefiniowany przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku. Dozwolone jest linkowanie bezpośrednio do artykułów serwisu. Użytkownik ma prawo do pobrania i drukowania materiałów i treści udostępnionych poprzez Witrynę, pod warunkiem korzystania z tychże w zakresie własnego użytku osobistego.
 • Niedopuszczalne jest rozpowszechnianie materiałów pochodzących z Witryny bez uzyskania odrębnej zgody spółki Analizy Online S.A., za wyjątkiem przekazywania informacji (np. poprzez linkowanie) o ich dostępności bezpośrednio w Witrynie.
 • Użytkownik zmieniający swój Avatar lub dokonujący publikacji treści w ramach systemu komentarzy Witryny oświadcza, że posiada pełne prawo do wszelkich treści publikowanych przez siebie w Witrynie – w szczególności do tekstów, grafik, zdjęć, filmów i dźwięków lub też materiały multimedialne zostały wykorzystane w ramach odpowiednich licencji i we właściwy sposób ich pochodzenie zostało oznaczone.
 • Użytkownik oświadcza, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność wynikającą z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku posiadanego Avatara lub publikacji treści w Witrynie.
 • Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów w Witrynie, w tym Avatara jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem. Użytkownik zachowuje pełnię praw autorskich do publikowanych przez siebie treści. Publikacji dokonuje dobrowolnie i nieodpłatnie. Publikacja może być w każdej chwili przez niego odwołana, po dokonaniu stosownego zgłoszenia do Administratora.
 • Usługodawca oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich przez jego Użytkowników, jednocześnie oferując pełną współpracę w zakresie eliminowania tych treści zgodnie z dyspozycją art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 roku.
§ 7

Prawidłowe korzystanie z Usług wymaga spełnienia wymogów technicznych szczegółowo opisanych w § 11.

IV. Zakres i Charakter Usług

§ 8
 • Usługodawca za pośrednictwem Witryny świadczy drogą elektroniczną usługi o charakterze analityczno-informacyjnym oraz przekazuje oceny i opinie istotne z punktu widzenia Usługodawcy.
 • Usługodawca świadczy ponadto w szczególności usługę biuletynu informacyjnego (newslettera), a także usługę dostępu do Konta, ułatwiającą dostęp do pozostałych Usług.
 • Funkcjonalności Witryny oraz rodzaj, forma i zawartość prezentowanych w ramach świadczenia Usług treści mają charakter dynamiczny i mogą ulegać zmianom. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym zakresie.
§ 9
 • Usługi w ramach Witryny mogą być świadczone odpłatnie i nieodpłatnie, w zależności od danej Usługi.
 • Niniejszy Regulamin określa warunki Usług świadczonych przez Usługodawcę nieodpłatnie. Usługi odpłatne prezentowane są oddzielnie, w sposób odróżniający je od Usług nieodpłatnych. Szczegółowe warunki Usług świadczonych odpłatnie, w tym wysokość opłat, regulują szczególne warunki korzystania z tych Usług, w szczególności postanowienia odrębnych umów zawieranych pomiędzy Usługodawcą a korzystającym z tych Usług Klientem.
§ 10
 • Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zawarte w Usługach analizy i informacje były rzetelne i wiarygodne. Usługodawca zastrzega jednak, że treści te tworzone są na podstawie informacji pochodzących z ogólnodostępnych źródeł, w tym od podmiotów, które statutowo zajmują się działalnością analizowaną przez Usługodawcę. Ze względu na powyższe Usługodawca zastrzega, że nie zawsze możliwa jest weryfikacja prawdziwości i prawidłowości tych informacji, co może rzutować na trafność zawartego w Usługach przekazu analityczno-informacyjnego, oraz że treści te mogą w niektórych wypadkach mieć charakter subiektywny, stanowiąc oceny i opinie osób je wyrażających.
 • Zawarte w Usługach treści analityczno-informacyjne nie stanowią oferty, rekomendacji ani reklamy analizowanych produktów, jak również instytucji je oferujących. Są one jedynie zbiorem informacji, własnych analiz, statystyk i opracowań. W szczególności świadczone Usługi nie są czynnościami doradztwa inwestycyjnego, określonymi w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i nie mogą zastępować Klientowi takich czynności na potrzeby podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wykorzystanie zawartych w Usługach treści przez Klienta następuje na jego własną odpowiedzialność.
 • Niektóre z Usług (np. newsletter) mogą zawierać treści marketingowe Usługodawcy oraz współpracujących z Usługodawcą podmiotów trzecich, w tym informacje handlowe – tj. informacje przeznaczone bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy lub tych podmiotów. Są one wówczas prezentowane w sposób pozwalający na odróżnienie takiego ich charakteru od pozostałych przekazywanych treści.

V. Wymagania techniczne i bezpieczeństwo

§ 11
 • W celu prawidłowego korzystania z Witryny zalecane jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

  a) połączenie z siecią Internet;
  b) używanie przeglądarki internetowej: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera lub Safari, względnie innych kompatybilnych z nimi przeglądarek, każdorazowo w najnowszej stabilnej wersji udostępnionej przez producenta danej przeglądarki
  c) włączona obsługa JavaScript i „cookies”.

 • Brak spełnienia wymagań technicznych wskazanych w ust. 1 lit. b (używanie innej przeglądarki lub innej wersji) nie oznacza braku możliwości korzystania z Witryny, tym niemniej może wiązać się z utrudnieniami lub nieprawidłowym funkcjonowaniem Witryny.
 • Wyłączenie obsługi JavaScript i „cookies” lub ingerencja w tę obsługę (np. poprzez zastosowanie dodatków, nakładek, niestandardowych ustawień i innych rozwiązań tego rodzaju) nie blokują możliwości korzystania z Witryny, ale mogą powodować utrudnienia w połączeniu z Witryną i w korzystaniu z Usług. Szczegółowe informacje dotyczące „cookies” zawarte zostały w Polityce Prywatności.
§ 12

Korzystanie z Usług poprzez sieć Internet wiąże się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej. Szczegółowe informacje w zakresie bezpieczeństwa zawarte zostały w Polityce Prywatności.

VI. Zawarcie umowy i rejestracja Konta

§ 13
 • Zawarcie Umowy odbywa się poprzez rejestrację Użytkownika na stronie analizy.pl i założenie Konta, lub odpowiednio poprzez zapisanie się na Usługę, dla której rejestracja i utworzenie Konta nie są konieczne (np. na usługę newslettera). Rejestracja i założenie Konta umożliwiają Klientowi korzystanie z pełni funkcjonalności Witryny i świadczonych Usług.
 • Rejestracji może dokonać wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Z wykorzystaniem jednego adresu e-mail może zostać założone tylko jedno Konto.
 • Rejestracja odbywa się w następujący sposób:

  a) Po uruchomieniu na stronie analizy.pl funkcji „Rejestracja” (dostępnej np. poprzez ekrany „Zaloguj” – „Zarejestruj się”), Użytkownik poproszony zostaje o podanie danych niezbędnych do zawarcia Umowy, w tym Hasła, oraz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, a następnie o potwierdzenie akceptacji.
  b) Dodatkowo Użytkownik może dobrowolnie:

  • w celu zapisu na usługę newslettera wyrazić stosowną zgodę na otrzymywanie przez Użytkownika informacji drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres elektroniczny, umożliwiającą przesyłanie informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz treści marketingowych w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.),
  • wyrazić zgodę na dostarczanie treści cyfrowych przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy, co oznacza utratę prawa odstąpienia od Umowy.

  c) Jeżeli Użytkownik dokonał akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności, do Użytkownika na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość autoryzacyjna służąca do dokończenia procesu rejestracji, lub odpowiednio procesu zapisu na Usługę niewymagającą rejestracji.
  d) W celu ukończenia procesu rejestracji (aktywacji Konta) lub odpowiednio procesu zapisu na Usługę niewymagającą rejestracji, Użytkownik powinien uruchomić otrzymany link autoryzacyjny. Ze względów bezpieczeństwa ważność linku autoryzacyjnego jest ograniczona w czasie.
 • Z chwilą uruchomieniu przez Użytkownika otrzymanego linku autoryzacyjnego, rejestracja Użytkownika lub odpowiednio zapis na Usługę niewymagającą rejestracji zostają zakończone i tym samym zostaje zawarta Umowa.

VII. Prawa i obowiązki Klienta

§ 14
 • Klient nie ponosi na rzecz Usługodawcy żadnych opłat za udostępnienie i wykonywanie Usługi przez Usługodawcę, zgodnie z postanowieniami § 9 powyżej.
 • Klient ponosi koszty połączeń z Internetem według taryf stosowanych przez operatorów obsługujących te połączenia.
 • Klient ma prawo do korzystania z Witryny poprzez przeglądanie i lekturę jej zasobów z wyłączeniem treści, do których dostęp Usługodawca ogranicza wedle przyjętych przez siebie kryteriów.
§ 15
 • Klient zobowiązany jest do:
 • a) korzystania z Konta i Witryny w sposób niezakłócający działania Witryny, w szczególności w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników;
  b) korzystania z Konta i Witryny zgodnie z ich przeznaczeniem i w zgodzie z Regulaminem, a także przestrzegania przepisów prawa oraz dobrych obyczajów, m.in. poprzez powstrzymywanie się od publikacji treści naruszających dobra osobiste lub uczucia innych Użytkowników, treści powszechnie uznawanych za wulgarne, dyskryminujące, obsceniczne, poufne, naruszające granice dobrego smaku i inne treści, które w ocenie Usługodawcy zostaną uznane za niewłaściwe;
  c) zachowania w tajemnicy i nieudostępniania innym osobom Loginu i Hasła, a także nieujawniania innym osobom danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do Konta;
  d) podawania prawdziwych danych oraz aktualizowania swoich danych;
  e) przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 • Użytkownik obowiązuje się do powstrzymania od wszelkich praktyk, które mogłyby narazić techniczne i merytoryczne aspekty funkcjonowania Witryny, w szczególności od spamowania, nieuzgodnionych działań reklamowych, zachowań, które mogą zostać uznane za celowe próby destabilizacji technicznego zaplecza Witryny (ataki DDoS).
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które będą naruszały niniejszy Regulamin, jak również nieuwzględnione w nim powszechnie obowiązujące w życiu społecznym wartości.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Witryny lub określonych funkcji Witryny Użytkownikom, którzy nagminnie będą łamali postanowienia Regulaminu, w szczególności poprzez usuwanie lub blokadę kont Użytkowników, jak również określonych adresów IP.
 • W przypadku łamania przepisów prawa przez Użytkowników lub działania na szkodę Witryny, Usługodawca zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych działań prawnych, jak również udostępniania niezbędnych danych zainteresowanym organom ścigania.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do stosowania sankcji wskazanych w pkt. 8 i nast. niniejszego paragrafu bez potrzeby argumentowania swoich decyzji.
 • Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia Konta Użytkownika, jeśli ten nie logował się na nie na przestrzeni jednego roku.

VIII. Czas trwania i rozwiązanie Umowy

§ 16

Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

§ 17
 • Rozwiązanie Umowy może nastąpić w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 • Każda ze Stron może w każdym czasie jednostronnie, bez wskazania przyczyn rozwiązać Umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 • Wypowiedzenie Umowy przez Klienta może nastąpić poprzez:

  a) skorzystanie z odpowiedniej funkcjonalności (funkcjonalności usunięcia konta, funkcjonalności wypisania z newslettera), w razie jej udostępnienia w tym celu przez Usługodawcę, przy czym Usługodawca nie jest zobowiązany do każdorazowego zapewniania tego rodzaju funkcjonalności dla poszczególnych Usług;
  b) przesłanie wiadomości na adres elektroniczny Usługodawcy (aktualne adresy do korespondencji wskazywane są w Witrynie, ekran „Kontakt”), wyrażającej wolę wypowiedzenia Umowy;
  c) przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy w formie pisemnej na adres Usługodawcy.

 • Usługodawca może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli:

  a) cel rejestracji lub sposób korzystania z Usług jest w sposób oczywisty sprzeczny z Regulaminem;
  b) działalność Klienta jest sprzeczna z przepisami prawa, w szczególności, jeśli Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym;
  c) Klient narusza postanowienia Regulaminu;
  d) podane przez Klienta dane budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu z Klientem.

 • Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 4 lit d. powyżej należy rozumieć w szczególności podanie danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 • Do czasu upływu okresu wypowiedzenia, strona Umowy składająca wypowiedzenie może za zgodą drugiej strony cofnąć swoją decyzję o rozwiązaniu Umowy.
 • Rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem dostępu do Konta, jego usunięciem oraz wygaśnięciem Loginu i Hasła.

IX. Prawo odstąpienia

§ 18
 • Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od jej zawarcia, tj. od ukończenia rejestracji lub zapisu na Usługę niewymagającą rejestracji (§ 13 ust. 5 powyżej), jeżeli Klient w tym terminie prześle na piśmie na adres Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu – jego stosowanie nie jest obowiązkowe). Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu.
 • Postanowienia ust. 1 powyżej nie ograniczają możliwości wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług także po upływie wskazanego powyżej terminu, w trybie przewidzianym postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa ta uważana jest za niezawartą, Konto jest usuwane, zaś Login i Hasło wygasają.
 • Prawo do odstąpienia od Umowy jako dotyczącej dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym nie przysługuje, jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, rozpoczęto świadczenie Usług za wyraźną zgodą Klienta i po poinformowaniu go, że w takim przypadku Klient utraci prawa do odstąpienia od Umowy.

X. Ochrona danych osobowych

§ 19
 • Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca.
 • Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jak również z innymi aktami prawnymi, uzupełniającymi lub zastępującymi wskazane wyżej regulacje.
 • Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności.

XI. Reklamacje, skargi i sprawy sporne

§ 20
 • Każdy Użytkownik może złożyć Reklamację.
 • Reklamacja może być złożona:

  a) w formie pisemnej – przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zmianami) przesłaną na adres Usługodawcy;
  b) ustnie – telefonicznie pod numerem telefonu (22) 431 82 93;
  c) w formie elektronicznej – na adres e-mail: kontakt@analizy.pl.

 • W celu ułatwienia rozpatrzenia Reklamacji, Reklamacja powinna zawierać:

  a) dane użytkownika;
  b) opis sytuacji;
  c) oczekiwania Użytkownika dotyczące sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji;
  d) informację o formie, w jakiej Użytkownik oczekuje udzielenia odpowiedzi na Reklamację (forma pisemna lub elektroniczna). W przypadku, jeśli Użytkownik oczekuje odpowiedzi na Reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku, Użytkownik powinien wskazać stosowny adres korespondencyjny, na jaki ma zostać przesłana odpowiedź.

 • Usługodawca wskazuje, że złożenie Reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Użytkownika zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie Reklamacji.
 • W przypadku, jeśli informacje zawarte w Reklamacji nie są wystarczające do udzielenia odpowiedzi, Usługodawca zwróci się do Użytkownika o przedstawienie dodatkowych informacji.
§ 21
 • Reklamacje są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 • Odpowiedź na Reklamację będzie udzielona na papierze lub innym trwałym nośniku. Na żądanie Użytkownika odpowiedź może zostać udzielona w formie elektronicznej. W przypadku braku wskazania formy otrzymania odpowiedzi, przyjmuje się udzielenie odpowiedzi nastąpi tym samym kanałem komunikacji, w jakim została dostarczona reklamacja.
§ 22

W przypadku uzyskania odpowiedzi niezadowalającej, Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w sposób określony w § 20 ust. 2;
 • skorzystania z pomocy Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta, jeżeli Użytkownik jest Konsumentem;
 • wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.
§ 23

Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Konsumenci mają prawo do rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami zawierającymi internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, w sposób pozasądowy za pośrednictwem prowadzonego w tym celu systemu internetowego.

Skargę można złożyć na formularzu dostępnym pod adresem:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

§ 24

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów z Umowy jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.

XII. Odpowiedzialność

§ 25

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:

 • korzystaniem z Konta przez Klienta niezgodnie z Regulaminem;
 • korzystaniem z Konta przez osobę trzecią, której Klient ujawnił dane dostępowe;
 • okolicznościami wynikającymi z wystąpienia siły wyższej.

XIII. Postanowienia końcowe

§ 26
 • Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu.
 • Usługodawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Klienta (wskazany w danych rejestracyjnych wprowadzonych przez Klienta). Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie rozwiążą Umowy w terminie 30 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.
 • Zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do czynności dokonanych przed zmianą.
§ 27
 • W relacjach pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, przed zawarciem Umowy oraz do zawarcia i wykonania Umowy, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 • W relacjach Usługodawcy z Użytkownikiem stosowany jest język polski.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2020 roku.

Popularne

↑ na górę