db Rynki Wschodzące II
Deutsche Bank Polska

Podstawowe informacje

 • rodzaj: polisa na życie z UFK
 • czas trwania: 36 mies.
 • partner: TUnŻ Warta
 • dystrybutor: Deutsche Bank Polska
 • minimalna kwota inwestycji: 2 000 PLN
 • waluta produktu: PLN
 • podatek od zysków kapitałowych: tak
 • koszyk: indeks: MSCI Emerging Markets
 • klasa aktywów: akcje
 • maksymalny zysk: -
 • poziom ochrony: 100%
 • świadczenie ubezpieczeniowe: wartość zgromadzonych jednostek uczestnictwa powiększona o 5% składki (maksymalnie 750 zł lub 15 000 zł (w zależności od wieku ubezpieczonego))

Opis

db Rynki Wschodzące to polisa, której stopa zwrotu na koniec okresu ubezpieczenia zależy od zmian wartości indeksu MSCI Emerging Markets. Produkt pozwala pośrednio zainwestować kapitał w akcje dużych i średnich spółek notowanych w 23 krajach, przy ograniczonym ryzyku inwestycyjnym co wynika z celu funduszu.

Zysk z inwestycji w ramach ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zależeć będzie od zmiany wartości instrumentu bazowego. Jeżeli zwrot z indeksu będzie niższy lub równy 0 oraz w każdym dniu obserwacji kurs zamknięcia indeksu będzie niższy od bariery (130-135% kursu indeksu z dn. 06.12.2016) - wówczas inwestor otrzymuje zwrot zainwestowanego kapitału. Jeżeli w każdym dniu obserwacji kurs zamknięcia indeksu będzie niższy od bariery oraz stopa zwrotu z indeksu będzie dodatnia - wówczas inwestor otrzyma wartość początkową pomnożoną przez sumę 1% i zmiany instrumentu bazowego. Jeżeli natomiast w którymkolwiek dniu obserwacji kurs zamknięcia indeksu będzie wyższy lub równy barierze - wówczas inwestor otrzyma zwrot zainwestowanej składki powiększonej o 1%.

Ważne daty

subskrypcja:
od: 01.12.2016
do: 21.12.2016
czas trwania inwestycji:
od: 28.12.2016
do: 28.12.2019
obserwacje: początkowa: 28.12.2016
w trakcie: od 28.12.2016 r. do 27.12.2019 r. włącznie
końcowa: 27.12.2019

Opłaty

manipulacyjna: 0.01
za wycofanie: 250

Wyniki produktów strukturyzowanych dostępne są wyłącznie dla Klientów Instytucjonalnych. Zainteresowane instytucje prosimy o kontakt na adres e-mail: sprzedaz@analizy.pl

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę