PKO Emerytura 2030
PKO Emerytura SFIO PAR

Opłata manipulacyjna

kwota ()
od do nabycie umorzenia

Opłata manipulacyjna

Prowizja pobierana przez dystrybutora przy zakupie jednostek bądź certyfikatów funduszu inwestycyjnego, bądź w momencie ich sprzedaży

Opłata za zarządzanie

opłata stała

maksymalna rzeczywista wartość dla grupy
0,42% 0,00% od 0,42% do 0,50%

Opłata stała

Wynagrodzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych za zarządzanie aktywami. Jest ono uwzględnione w cenie netto jednostki uczestnictwa lub wartości certyfikatu inwestycyjnego. Wysokość wynagrodzenia zależy przede wszystkim od prowadzonej polityki inwestycyjnej (im bardziej agresywna, tym opłata za zarządzanie jest wyższa). Maksymalna wysokość opłaty jest podana w statucie funduszu.

Total Expense Ratio (TER) z dnia -

koszty obciążające aktywa poziom kosztów
fundusz-
konkurencja -

Total Expense Ratio (TER)

Wskaźnik mówiący nam o tym jaki rzeczywisty procent aktywów funduszu pochłonęły w danym okresie koszty o charakterze operacyjnym. Współczynnik liczony jest jako stosunek kosztów operacyjnych netto (czyli bez uwzględnienia kosztów pokrywanych przez TFI) po odjęciu kosztów odsetkowych (w tym amortyzacji premii) oraz ujemnego salda różnic kursowych, do średniej wartości aktywów netto w danym okresie.

Zobacz także

↑ na górę