DFE Pekao
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,03 PLN
-0,22 %
wycena na dzień 15.03.2018

Wyniki

stopa zwrotu
1m -2.17%
3m -1.24%
6m -3.97%
12m -2.80%
36m 10.27%
YTD -2.31%
max 35.30%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Pekao Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
 • zarządzający: Wojciech Cieślak (od 10.2012)
  Kamil Kosiński (od 10.2012)
 • data uruchomienia: 23.10.2012 r.
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
 • wartość aktywów netto: 82,7 mln PLN (12.2017)
 • segment: dobrowolne emerytalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark:
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje swoje aktywa przede wszystkim w akcje, dłużne papiery wartościowe oraz depozyty bankowe, przy czym w zaangażowanie w akcję będzie utrzymywać się na poziomie od 25% do 60%, a kategorie lokat inne niż akcje i papiery dłużne nie przekroczy 20%. Nie wyklucza się inwestycji zagranicznych, z zastrzeżeniem, że lokaty w zagraniczne aktywa pozwolą na realizację podstawowego celu polityki inwestycyjnej Funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,09% - -
Sharpe'a 0,09 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę