Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Robeco CGF High Yield Bonds DH (EUR)
Robeco Capital Growth Funds SICAV PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,49 EUR
+0,33 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
max 0.00% 144.03% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Robeco Luxembourg S.A. (rezygnacja ze zbywania t.u. na terytorium RP)
 • ISIN: LU0085136942
 • zarządzający: Sander Bus
  Roeland Moraal
 • data uruchomienia jednostki: 21.04.1998 r.
 • data uruchomienia funduszu: 17.04.1998 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 46 778,3 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych High Yield
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% Bloomberg Barclays US Corp. HY + Pan Euro HY ex Financials 2,5% Issuer Cap (EUR)
 • polityka inwestycyjna: Celem funduszu jest uzyskanie wzrostu kapitału w perspektywie długoterminowej. Fundusz inwestuje co najmniej 67% łącznej wartości swoich aktywów w obligacje, papiery wartościowe zabezpieczone wierzytelnościami i podobne papiery wartościowe o stałym dochodzie posiadające rating na poziomie BBB+ lub rating równorzędny bądź niższy, przyznany przez renomowaną agencję ratingową, albo nieposiadające ratingu. Fundusz inwestuje w finansowe instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia przed ryzykiem i optymalnego zarządzania portfelem papierów wartościowych, lecz również w celu aktywnego zajmowania pozycji na globalnym rynku obligacji, instrumentów rynku pieniężnego oraz rynku walutowym.

Zobacz także

↑ na górę