Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Robeco CGF Chinese Equities D (EUR)
Robeco Capital Growth Funds SICAV PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+3,01 EUR
+2,46 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 10.88% 8.88% 2/17
3m 27.40% 20.17% 1/17
6m 18.72% 8.93% 2/17
12m 32.71% 20.00% 2/17
36m 43.47% 38.08% 5/15
YTD 20.91% 11.34% 2/17
max 176.09% 422.94% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Robeco Luxembourg S.A. (rezygnacja ze zbywania t.u. na terytorium RP)
 • ISIN: LU0187077309
 • zarządzający: Victoria Mio
 • data uruchomienia jednostki: 04.12.1997 r.
 • data uruchomienia funduszu: 04.12.1997 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 529,9 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji chińskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Chiny
 • benchmark: 100% MSCI China 10/40 (Net Return) (EUR)
 • polityka inwestycyjna: Celem funduszu jest uzyskanie w perspektywie długoterminowej wzrostu kapitału poprzez inwestowanie co najmniej 67% łącznej wartości swoich aktywów w akcje spółek posiadających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Chinach. Przestrzegając ograniczeń inwestycyjnych oraz w zakresie dozwolonym właściwymi przepisami prawa, fundusz może inwestować swoje pozostałe aktywa, tj. maksymalnie jedną trzecią wartości wszystkich swoich aktywów, w obligacje zamienne, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty pochodne. Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w opcje i swapy.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,13 od 1,55 do -0,00 dobry
odchylenie standardowe 5,32% od 4,58% do 6,03% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,20 od 0,06 do 0,28 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Zobacz także

↑ na górę