Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund AP (EUR)
Nordea 1, SICAV PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+6,26 EUR
+1,07 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.17% -1.08% 6/9
3m 16.78% 22.03% 8/9
6m -13.23% -13.20% 6/9
12m -8.63% -6.33% 7/9
36m 2.65% -3.16% 5/9
YTD -13.64% -13.77% 6/9
max 216.47% 277.79% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Nordea Investment Funds S.A. (od 26.12.2018 zaprzestanie dystrybucji na terytorium RP)
 • ISIN: LU0417818076
 • zarządzający: Jesper Gulstad
 • data uruchomienia jednostki: 23.03.2009 r.
 • data uruchomienia funduszu: 23.03.2009 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: tak (dywidenda wypłacana rocznie)
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 2 050,2 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI Europe SMID Cap (Net Return) Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 75% swoich aktywów papiery wartościowe powiązane z akcjami, emitowane przez spółki mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w Europie oraz posiadające kapitalizację rynkową do 10 mld EUR (według stanu na dzień nabycia). Fundusz jest narażony na ryzyko związane z walutami innymi niż waluta bazowa w wyniku posiadanych inwestycji i/lub środków pieniężnych. Fundusz może stosować instrumenty pochodne jako część strategii inwestycyjnej, w celach zabezpieczenia lub na potrzeby zastosowania technik efektywnego zarządzania portfelem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,32 od 0,98 do -0,00 słaby
odchylenie standardowe 5,28% od 4,56% do 6,98% niska zmienność
Sharpe'a -0,01 od -0,11 do 0,07 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę