Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond EC (USD)
HSBC Global Investment Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,32 USD
+0,87 %
wycena na dzień 09.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.14% 0.06% 1/16
3m 14.70% 11.68% 5/16
6m -3.28% -4.98% 5/16
12m -2.24% -3.46% 7/16
36m 2.94% -0.44% 7/16
YTD -3.08% -4.77% 5/16
max 79.33% 31.31% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global
 • polityka inwestycyjna: Dążąc do maksymalizacji zwrotu z inwestycji fundusz lokuje co najmniej 67% swoich aktywów niepieniężnych w zdywersyfikowany portfel papierów wartościowych o stałym dochodzie (np. obligacji), posiadających rating na poziomie inwestycyjnym i nieinwestycyjnym, oraz inne podobne papiery wartościowe, głównie denominowane w USD, emitowane przez firmy, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności w krajach zaliczanych do rynków rozwijających się, lub w papiery wartościowe emitowane bądź gwarantowane przez rządy, agencje rządowe lub instytucje ponadnarodowe krajów rozwijających się. Fundusz może zainwestować do 10% swoich aktywów netto w obligacje zamienne (z wyłączeniem papierów wartościowych podlegających warunkowej zmianie).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,19 od 1,08 do -0,00 dobry
odchylenie standardowe 3,59% od 1,91% do 4,25% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,03 od -0,14 do 0,14 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę